Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo.

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uprzejmie informujemy:

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:

- administratorem danych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach jest Komendant

- adres: Kule 2, 42-110 Popów

- telefon: +48 34 310 40 36

- e-mail: cos_kule@sw.gov.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

- ppor. Kordian Wilk

- adres: Kule 2, 42-110 Popów

- telefon: +48 34 310 40 37

- e-mail: iod_ossw_kule@sw.gov.pl

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w ustawie o Służbie Więziennej.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

- jednostki organizacyjne Służby Więziennej,

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej:

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisówo narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,

- wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

- kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Szanowni Państwo.

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), uprzejmie informujemy:

1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

- administratorem danych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach jest Komendant

- adres: Kule 2, 42-110 Popów

- telefon: +48 34 310 40 36

- e-mail: cos_kule@sw.gov.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

- ppor. Kordian Wilk

- adres: Kule 2, 42-110 Popów

- telefon: +48 34 310 40 37

- e-mail: iod_ossw_kule@sw.gov.pl

3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 2600, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 9 kwietna 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo do żądania sprostowania,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej