Klauzula informacyjna

 

 

Szanowni Państwo!

 

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uprzejmie informujemy:

 

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie,

ul. B. Chrobrego 2,

43-400 Cieszyn,

tel. 33 851-32-00,

e-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zakładzie Karnym w Cieszynie:

chor. sztab. Rafał Mitura
ul. B. Chrobrego 2,

43-400 Cieszyn

tel. 33 828 05 37,
e-mail: iod_zk_cieszyn@sw.gov.pl

 

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w Kodeksie karnym wykonawczym i ustawie o Służbie Więziennej.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

- jednostki organizacyjne Służby Więziennej,

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach:

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,

- wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

- kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 2. jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas Zakład Karny w Cieszynie zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

 

 

 

 

 

Informacje o ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 

 

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 24b ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, uprzejmie informujemy o następujących ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z brzmieniem art. 24b ust. 1 i 2:

 1. Służba Więzienna w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, 2 i 2b, oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach - w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej.
 2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, następuje z wyłączeniem stosowania art. 13 ust. 1 lit. d i e oraz art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w zakresie,
  w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych polega co najmniej na dopuszczeniu do ich przetwarzania wyłącznie funkcjonariuszy lub pracowników posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych po pisemnym zobowiązaniu funkcjonariuszy lub pracowników do zachowania przetwarzanych danych w poufności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSTĘP NA TEREN ZAKŁADU KARNEGO W CIESZYNIE

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, co następuje.

 

Administrator danych:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie:

ul. B. Chrobrego 2,

43-400 Cieszyn,

tel. 33 851-32-00,

e-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl

 

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zakładzie Karnym w Cieszynie:

chor. sztab. Rafał Mitura
ul. B. Chrobrego 2,

43-400 Cieszyn

tel. 33 828 05 37,
e-mail: iod_zk_cieszyn@sw.gov.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wyłącznie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej SW.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 7 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrań z monitoringu przez okres dłuższy.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Osoby ubiegające się o wstęp na teren Zakładu Karnego w Cieszynie posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym m.in. art. 23 RODO oraz art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Informacje dotyczące przetwarzania w sposób zautomatyzowany i profilowania:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Informacje dotyczące przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało odmową wpuszczenia na teren Zakładu Karnego w Cieszynie

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz innych ustawowo uprawnionych podmiotów.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

 

 

Szanowni Państwo!

 

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

 

- administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie z siedzibą w Ciszynie ul. B. Chrobrego 2, telefon: +48 33 851 32 00, e-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl.

 

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Cieszynie, email: iod_zk_cieszyn@sw.gov.pl, tel. 33 828 05 37

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Osobie, której dane dotyczą, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tekst w języku polskim: Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, przedstawiamy informację doty-czącą przetwarzania danych osobowych, w związku z postępowaniem administracyjnym:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie: ul. B. Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn tel. 33 851-32-00, e-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych - w Zakładzie Karnym w Cieszynie, email: iod_zk_cieszyn@sw.gov.pl, tel. 33 828 05 37;

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku wykonywaniem zadań ustawowych wynikających m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych, przekazywania informacji, wezwań, czynności sprawdzających, udostępniania akt, przeprowadzania dowodów w sprawie, wydawania decyzji i postanowień, zgodnie regulacjami wynikającymi z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn.zm.).

4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze, który wynika z przepisów prawa:

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych), w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi,

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn.zm.),

• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164, z późn. zm.),

• ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2470z późn. zm.).

6. Państwa dane osobowe:

• mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

• dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Zgodnie z art. 4 ust. 2 RODO Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania sprawy, a następ-nie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164, z późn. zm.) oraz w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.

9. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą lub od innych osób fizycznych albo innych podmiotów składających korespondencję wpływającą do Zakładu Karnego w Cieszynie.

10. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą korespondencję do Zakładu Karnego w Cieszynie.

11. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 

• prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

• prawo do ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,

• prawo do usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• prawo do usunięcia danych osobowych,

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W przypadku skorzystania z powyższego prawa prosimy o przesłanie stosownego żądania do Administratora danych osobowych na adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych".

13. Gdy uzyskają Państwo informację o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zakładzie Karnym w Cieszynie danych osobowych, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, na adres:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl infolinia UODO - tel. 606-950-000.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej