ZASADY REALIZACJI WIDZEŃ

 

1. Widzenia będą rejestrowane wyłącznie telefonicznie w każdy wtorek i środę w godzinach 10:00-12:00 pod numerem telefonu 68 3725414.

2. Funkcjonariusz przyjmujący telefoniczną rejestrację potwierdza przyjęcie rezerwacji poprzez podanie dnia oraz godziny widzenia.

3. Widzenia dla skazanych odbywają się:

1) w 4 turach – w odstępach 15 minutowych przed każdą kolejną turą widzeń – po 5 widzeń jednocześnie (20 widzeń w ciągu jednego dnia).

2). Widzenia udzielane będą w piątki oraz drugą i czwartą niedzielę miesiąca:

a) skazanym w godzinach 08:15-12:30,

b) tymczasowo aresztowanym w godzinach 12:45-15:00.

4. Widzenia odbywają się w następujących turach:

08:15-10:15 przyjazd osób odwiedzających na godz. 08:00,

10:30-12:30 przyjazd osób odwiedzających na godz. 10:15,

12:45-13:45 przyjazd osób odwiedzających na godz. 12:30,

14:00-15:00 przyjazd osób odwiedzających na godz. 13:45.

5. W przypadku nie przybycia osób odwiedzających w terminie zarezerwowanym telefonicznie, termin widzenia będzie anulowany,

6. Widzenia odbywają się przy oddzielnych stolikach, a szczegółowe zasady korzystania z widzeń określa porządek widzeń zamieszczony na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w sali widzeń.

7. Zezwala się w czasie widzenia na poczęstunek skazanych przez odwiedzających artykułami spożywczymi i napojami zakupionymi w OZ (punkt sprzedaży w sali widzeń). Artykuły spożywcze i napoje, które nie zostały skonsumowane w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Z poczęstunku nie korzystają skazani ukarani karą dyscyplinarną w postaci udzielania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

8. Wszystkie artykuły i przedmioty podlegają kontroli.

9. W czasie trwania widzenia skazani i ich rodziny mogą przeprowadzać rozmowy z wychowawcą.

10. Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym, przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem, a także z urzędnikami odbywają się w dniach i godzinach urzędowania administracji jednostki penitencjarnej, w pomieszczeniach przeznaczonych do dokonywania czynności procesowych.

11. Godziny zaplanowanego widzenia z przyczyn niezależnych od administracji zakładu mogą ulec przesunięciom czasowym.

 

​​​​​​

Oddział Zewnętrzny w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu

 

ZASADY REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH OD OSÓB NAJBLIŻSZYCH

 

art. 113a. § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

1. Zamówienia na paczki żywnościowe od osób najbliższych osadzonych, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to powinno zostać przesłane pocztą bezpośrednio do tego podmiotu (adres Oddział Zewnętrzny w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu, ul Nowa 2, 68 -300 Lubsko z dopiskiem KANTYNA). W tym przypadku do zamówienia należy dołączyć dowód wpłaty. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być realizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez podmiot, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki. Ponadto od dnia 01.07.2021r. zamówienie na e-paczkę oraz gotówka na e-paczkę nie będzie przyjmowana w punkcie sprzedaży podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej.
2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu śledczego, zwanej dalej „listą”, oraz pod poniższym linkiem:
 

Lista produktów dostępnych w Kantynie przy OZ w Lubsku - Cennik


2. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć w punkcie sprzedaży – kantyna (wyłącznie w formie pisemnej). Paczkę dla osadzonego może zamówić osoba mu najbliższa.
3. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w Oddziale Zewnętrznym:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w biurze przepustek,
c) pod poniższym linkiem:

Formularz zamówienia

4. Osoba która wypełniła formularz zamówienia na paczkę:
a) przekazuje go do punktu sprzedaży – wpłacając kwotę wynikająca z podsumowania całkowitej ceny brutto,
b) przesyła go drogą pocztową jednocześnie dokonując przelewu środków na konto bankowe punktu sprzedaży (w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i imię ojca osadzonego, dla którego kierowana jest paczka).
5. Osoba składająca zamówienie, wypełnia w formularzu swoje dane kontaktowe niezbędne do dokonania zwrotu środków w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na paczkę. Administratorem wpisanych do formularza zamówienia danych jest punkt sprzedaży.
6. Obsługa punktu sprzedaży dokonuje potwierdzenia uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej.
7. W ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty, lub formularza zamówienia na paczkę żywnościową (w zależności od tego, który z terminów upływa później) obsługa kantyny jest zobowiązana przekazać paczkę osadzonemu.
8. Osadzony otrzymuje paczkę, sprawdza jej zawartość oraz własnoręcznym podpisem potwierdza jej odbiór.
9. Paczka otrzymywana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymywanych paczek.
10. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
11. Dane kontaktowe punktu sprzedaży:

Nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

Adres: ul. Partyzantów 5, 64-510 Wronki

Numer rachunku PPPM POMET: dla potrzeb rozliczenia zakupów na terenie OZ Lubsko i OZ Wałowice: 25 1610 1146 2000 0120 5871 0009

12. Punkt sprzedaży prowadzi rejestr zamówień dotyczących realizacji paczki żywnościowej, w którym ewidencjonowane są:
a) data przyjęcia zamówienia,
b) data potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki przez osadzonego,
c) data przekazania paczki osadzonemu, załączniki do rejestru stanowią złożone formularze zamówienia.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie pytania odnośnie wpływów i zwrotów środków pieniężnych związanych z e-paczką, prosimy kierować pod numerem kontaktowym +48 67 254 04 31 w następujących dniach i godzinach:

  • Poniedziałek w godz.       : od 9:00 do 11:00
  • Wtorek w godz.                : od 9:00 do 11:00
  • Środa w godz.                  : od 13:00 do 15:00
  • Czwartek w godz.             : od 9:00 do 11:00
  • Piątek w godz.                  : od 9:00 do 11:00

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-16:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Aleja Wojska Polskiego 25

65-950 Zielona Góra

98 1010 1704 0088 1713 9120 1000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej