Klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

- administratorem w Areszcie Śledczym w Opolu jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu,
- ul. Sądowa 4, 45-033 Opole,
- telefon: +48 77 454 56 47,
- e-mail: as_opole@sw.gov.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

- por. Bernadeta Wnęk
- ul. Sądowa 4, 45-033 Opole,
- telefon: +48 77 549 22 82,
- e-mail: bernadeta.wnek@sw.gov.pl

3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 127) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2470), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do żądania sprostowania,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej