DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej : https://www.sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-plonsku

Oddział Zewnętrzny w Płońsku Zakładu Karnego w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oddziału Zewnętrznego w Płońsku Zakładu Karnego w Płocku, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Oddział Zewnętrzny nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczony zakresie, dotyczącym wyłącznie działalności Oddziału Zewnętrznego w Płońsku.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Strona posiada wersje kontrastowe.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności kpt. Edytą Fabczak, dzwoniąc na numer telefonu 23 663 32 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edyta.fabczak@sw.gov.pl. Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się w zakładce: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Oddziału Zewnętrznego w Płońsku.

Budynek Oddziału Zewnętrznego w Płońsku znajduje się przy ulicy Warszawskiej 49, na odcinku pomiędzy ulicami Mickiewicza i Zajazd. W odległości ok. 200 metrów od budynku głównego znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. W pobliżu siedziby Oddziału Zewnętrznego w Płońsku znajduje się przystanek autobusowy linii 1. Przy wejściu głównym budynek posiada instalację przyzywową (domofon) w celu ułatwienia skontaktowania się z funkcjonariuszem oraz instalację przyzywową dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma urządzeń wspomagających osoby słabo słyszące typu wzmacniacze FM, pętle indukcyjne.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Płońsku obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Warszawskiej. Na teren jednostki może wjechać osoba poruszająca się na wózku informacyjnym. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na poszczególne kondygnacje budynku prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Opracowano podstawowe zasady ewakuacji z budynku Oddziału Zewnętrznego w Płońsku.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

APLIKACJE MOBILNE

Oddział Zewnętrzny w Płońsku nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami :

 

kpt. Edyta Fabczak

tel. + 48 23 663 32 12

fax + 48 23 663 32 48

adres mailowy : zk_plock@sw.gov.pl lub edyta.fabczak@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej