Informacja o zakresie działalności

Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie jest państwową jednostką budżetową, której działalność regulują przepisy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz pozostałe przepisy wykonawcze.

 

Adres i dane kontaktowe

Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie

Aleja Żołnierza 42

73-110 Stargard

tel. 91 573 31 00

fax. 91 573 31 69

email: oz_stargard@sw.gov.pl

 

Oddziałem Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie kieruje

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie

ppłk Radosław Jaźwiński

 

Do zakresu działania Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm.):

1) koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nimi;

2) zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;

3) nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;

4) racjonalne wykorzystanie środków finansowych;

5) zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;

6) ustalanie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;

7) realizacja zadań wynikających z innych ustaw.

3. W ramach realizacji swoich zadań dyrektor zakładu karnego i dyrektor aresztu śledczego mogą wydawać zarządzenia, instrukcje lub wytyczne.

4. Dyrektor Generalny ustala, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania dyrektorów oraz strukturę organizacyjną zakładów karnych i aresztów śledczych.

5. Zasady tworzenia zakładów karnych i aresztów śledczych określa odrębna ustawa.

 

Sposób załatwiania spraw:

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail, a także ustnie do protokołu.

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariuszy jednostek załatwiają:

– kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli skarga jest do niego adresowania, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,

– dyrektor okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej,

– Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez dyrektora okręgowego Służby Więziennej,

– Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w następujących dniach:
- poniedziałek: 7.00 - 15.00
- wtorek: 7.00 - 16.00
- środa: 7.00 - 17.00
- czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 15.00

Informacja o Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie

Logo.jpg

 

 

Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie znajduje się przy ul. Alei Żołnierza 42.

Oddziałem Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie kieruje Zastępca Dyrektora porucznik Bartosz Paradowski.

 

Oddział Zewnętrzny to miejsce, w którym osoby skazane prawomocnym wyrokiem Sądu odbywają karę pozbawienia wolności.

 

Można się z nami skontaktować szybko, wygodnie i bezpiecznie.

Można do nas zadzwonić na numer: 91 573 31 00

Można do nas wysłać fax na numer: 91 573 31 69

Można do nas napisać email na adres: oz_stargard@sw.gov.pl

 

Pracujemy od poniedziałku do piątku

W godzinach od 7:00 do 15:00

Koordynator do spraw dostępności w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie

szer. Anna Kasprzak

tel. 91 480 91 00

fax. 91 573 31 69

e-mail: oz_stargard@sw.gov.pl

e-mail: anna.kasprzak@sw.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

mł.chor. Filip Pacholski, młodszy instruktor działu kwatermistrzowskiego

e-mail: filip.pacholski@sw.gov.pl

 

 

Dostępność cyfrowa i komunikacyjno-informacyjna

mjr. Artur Świderski, specjalista informatyki

e-mail: artur.swiderski@sw.gov.pl

 

 

 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, to możesz zadzwonić na wskazany numer telefonu (to jest numer sekretariatu Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie) i prosić o połączenie z koordynatorem dostępności lub możesz napisać mail (to jest mail sekretariatu Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie). Adres mailowy oz_stargard@sw.gov.pl jest obsługiwany w godzinach urzędowania, to jest od 7:00 do 15:00. Adresy osobiste obsługujemy w czasie obsługi komputera służbowego, jednak również w godzinach urzędowania, to jest od 7:00 do 15:00.

Możesz również napisać i wysłać list pocztą tradycyjną.

Możesz także wysłać fax.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-stargardzie

Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do deklaracja dostępności dla Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Romanowski, marcin.romanowski@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 480 91 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Na teren Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie prowadzi 1 wejście od ulicy Alei Żołnierza 42. Dla gości przeznaczone jest wejście frontowe. Przy wejściu znajduje się domofon. Za pomocą domofonu można się połączyć z bramowym i przekazać informację o sprawie którą masz do załatwienia. Wejście do aresztu odbywa się przy asyście funkcjonariusza lub pracownika, odpowiedniego zgodnie z właściwością sprawy do załatwienia. Obiekty oddziału zewnętrznego nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Budynki posiadają co najmniej jedną kondygnację powyżej parteru. Na poszczególne pietra prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynkach nie ma windy. Przed oddziałem zewnętrznym wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku administracyjnego i wszystkich jego pomieszczeń zezwala się na wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak obiekt nie jest do tego przystosowany. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W obiektach oddziału zewnetrznego można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online – usługa nie jest dostępna.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej