Oddziaływania wobec skazanych sprawców przemocy domowej koncentrują się wokół kilku propozycji programowych. W wielu jednostkach prowadzi się programy według modelu z „Duluth”. Jest to program dedykowany sprawcom przemocy, składający się z 2 sesji indywidualnych oraz 24 grupowych. Zbliżonym do tych założeń jest także program „PARTNER”. Ponadto, Służba Więzienna wdrożyła specjalnie opracowany na potrzeby więziennictwa program, skierowany do skazanych sprawców przemocy domowej pn: „STOP PRZEMOCY-DRUGA SZANSA”. Program ten został opracowany przez zespół specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie pracy ze sprawcami w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Jest to propozycja opierająca się na spotkaniach grupowych przez okres 3 miesięcy, opartych m.in. na założeniach terapii skoncentrowanej na rozwiązywaniu problemów oraz nauce komunikacji bez przemocy (Nonviolent Communication – NVC). Takimi programami udaje się rocznie obejmować ok. 4 500 skazanych. Elementy oddziaływań programowych dla sprawców przestępstw z art. 207 Kk zawarte są również w ofercie programowej skierowanej do skazanych osób uzależnionych w 48 więziennych oddziałach terapeutycznych.

Populacja skazanych sprawców przemocy domowej jest również łatwo dostępną i tym samym „atrakcyjną” grupą osób, wobec których podmioty pozawięzienne mogą realizować oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. Stąd w wielu jednostkach penitencjarnych ofertę programową kadry więziennej, dodatkowo wzbogaca oferta podmiotów pozawięziennych pracujących ze sprawcami przemocy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej