Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/strona/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-bydgoszczy-koordynator-do-spraw-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.
 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-16.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersje kontrastowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Zmarlik -Kufel, oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 58 55 216. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Kujawsko-Pomorskie
 • M. Bydgoszcz
 • M. Bydgoszcz
 • Bydgoszcz
 • Wały Jagiellońskie 4
 • 85-131 Bydgoszcz

Parking

 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 50 metrów.
 • Parking jest płatny.
 • Miejska strefa parkowania przy ulicy Wały Jagiellońskie w Bydgoszczy.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 •  
 • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://sw.gov.pl/strona/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-bydgoszczy-koordynator-do-spraw-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami
 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://sw.gov.pl/strona/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-bydgoszczy-koordynator-do-spraw-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami
 • Na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.
 • Powyższą deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Kierownictwo wersja maszynowa plik pdf wersja polska Rozmiar: 28.9 kB
Kierownictwo wersja maszynowa plik txt wersja polska Rozmiar: 536 bytes
Opis jednostki wersja maszynowa plik txt wersja polska Rozmiar: 20.0 kB
Opis jednostki wersja maszynowa plik txt wersja polska Rozmiar: 8.7 kB
Opis jednostki wersja ETR plik pdf wersja polska Rozmiar: 564.1 kB
Ważne telefony wersja maszynowa plik pdf wersja polska Rozmiar: 12.7 kB
Ważne telefony wersja maszynowa plik txt wersja polska Rozmiar: 480 bytes
Ważne telefony wersja audio plik wav wersja polska Rozmiar: 2.9 MB
Rzecznik prasowy wersja maszynowa plik pdf wersja polska Rozmiar: 12.9 kB
Rzecznik prasowy wersja maszynowa plik txt wersja polska Rozmiar: 392 bytes
Rzecznik prasowy wersja audio plik wav wersja polska Rozmiar: 1.2 MB
Inspektor danych osobowych- tekst maszynowy na pdf Rozmiar: 102.8 kB
Inspektor ochrony danych osobowych wersja maszynowa plik txt Rozmiar: 441 bytes
Inspektor danych osobowych - plik audio Rozmiar: 754.7 kB

Koordynator do spraw dostępności:

kpt. Agata Zmarlik-Kufel

Specjalista OISW w Bydgoszczy 

 

tel. (52) 585-53-25

faks (52) 582-97-27

e-mail: agata.zmarlik-kufel@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej