Praca osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych jako jedna z najważniejszych form resocjalizacyjnych oraz readaptacyjnych stanowi dla Służby Więziennej sprawę priorytetową. Dobre praktyki pokazują coraz większe zainteresowanie tą grupą pracowników, a tym samym korzyści dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z naszym resortem.

W jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy średnia powszechność zatrudnienia w 2021 roku wynosiła 55,24 %.

Wychodząc naprzeciwko uprawnionym podmiotom zainteresowanym nawiązaniem współpracy w zakresie zatrudnienia osadzonych, poniżej zamieszczono schemat, który przedstawia ogólne informacje dotyczące podstaw prawnych i procedur zatrudniania wskazanej grupy oraz kroki, jakie należy podjąć w celu pozyskania pracownika.

Krok po kroku- co należy zrobić, aby zatrudnić osadzonego?

 • Wyszukaj na mapie najbliżej położoną jednostkę penitencjarną w obszarze Twojego działania.

 • Wyślij do odpowiedniej jednostki wniosek o zatrudnienie skazanych podając podstawowe dane przedsiębiorstwa - instytucji, którą reprezentujesz, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników. Istnieje także możliwość użyczenia pomieszczeń na terenie niektórych jednostek penitencjarnych w okręgu bydgoskim i zaadoptowania ich na potrzeby danej firmy celem zatrudnienia osadzonych bez konieczności opuszczania przez nich murów zakładów karnych, czy aresztów śledczych. 

 • Skontaktuj się z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za zatrudnienie skazanych w wybranej przez siebie jednostce lub Specjalistą w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz

Tel. (52) 585-52-81

e-mail: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz

Tel. (52) 585-52-71

e-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Areszt Śledczy w Gdańsku

ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk

Tel. (58) 323-12-88

e-mail: as_gdansk@sw.gov.pl

 

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 30a, 83-200 Starogard Gdański

Tel. (58) 775-92-52

e-mail: as_starogard_gd@sw.gov.pl

 

Areszt Śledczy w Wejherowie

ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo

Tel. (58) 778-79-77

e-mail: as_wejherowo@sw.gov.pl

 

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu

ul. Wybickiego 10/22, 86-300 Grudziądz

Tel. (56) 644-04-12

e-mail: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

 

Zakład Karny w Inowrocławiu

ul. G. Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław

Tel. (52) 354-12-32

e-mail: zk_inowroclaw@sw.gov.pl

 

Zakład Karny w Koronowie

ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo

Tel. (52) 326-45-70

e-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl

 

Zakład Karny w Kwidzynie

ul. Lotnicza 1, 85-500 Kwidzyn

Tel. (55) 645-89-13

e-mail: zk_kwidzyn@sw.gov.pl

 

Zakład Karny w Sztumie

ul. Nowowiejska 14, 82-400 Sztum

Tel. (55) 267-28-15

e-mail: zk_sztum@sw.gov.pl

 

Kolejne kroki:

 • W przypadku akceptacji przez strony umowy wstępnych warunków zatrudnienia osadzonych, jednostka zwróci się z prośbą o dodatkowe dokumenty, które mogą mieć formę kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Należą do nich: numer NIP, numer REGON, zaświadczenie o nie zaleganiu w składkach ZUS( w przypadku pracy odpłatnej), wydane przez urząd skarbowy zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku ( w przypadku pracy odpłatnej), wpis do krajowego rejestru sądowego (jeśli dokonano wpisu do rejestru), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 • Podpisz umowę o zatrudnieniu osadzonych z Dyrektorem właściwej jednostki penitencjarnej.

 

Główna formą zatrudnienia skazanych kierowanych do zatrudnienia u kontrahentów zewnętrznych jest skierowanie do zatrudnienia. Decyzję o skierowaniu osadzonego do pracy podejmuje dyrektor zakładu karnego/ aresztu śledczego, który zawarł z pracodawcą umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych. Świadczenie pracy na podstawie skierowania nie jest efektem obowiązku przyjętego przez osadzonego dobrowolnie, lecz wynika ze skierowania przez administrację jednostki penitencjarnej. W konsekwencji osadzony świadczy pracę nie w zakresie zobowiązaniowego stosunku prawnego, lecz stosunku publicznoprawnego, jaki powstaje na skutek orzeczenia wobec niego kary pozbawienia wolności i który wiąże skazanego przez czas jej odbywania z państwem reprezentowanym przez administrację zakładu karnego.

 

Korzyści z zatrudnienia skazanych na podstawie skierowania:

 • Brak powstania stosunku pracy między skazanym, a pracodawcą;

 • Zwolnienie z prowadzenia akt osobowych;

 • Brak obowiązku zgłaszania skazanego do ubezpieczenia chorobowego a w związku z tym brak obowiązku wypłacania wynagrodzenia chorobowego;

 • Wypłata wynagrodzenia tylko za czas faktycznie wykonywanej pracy poza wyjątkiem gdy skazany był gotów do jej wykonania a doznał przeszkód z przyczyn zatrudniającego;

 • Brak prawa do 26 dniowego urlopu wypoczynkowego na rzecz 14 dniowego zwolnienia przysługującego po roku nieprzerwanej pracy;

 • Wycofanie z zatrudnienia bez konieczności zachowania terminów przewidzianych w kodeksie pracy z tytułu rozwiązania umów o pracę;

 • Brak obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 • Możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy;

 • Możliwość refundacji 35% wypłaconych wynagrodzeń w formie ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.


  Korzyści z zatrudnienia dla skazanych:

 • Możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych;

 • Zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych na zaspokojenie własnych potrzeb, jak również finansowe wsparcie rodziny, pokrycie kar pieniężnych, alimentów i innych zobowiązań;

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nauka systematyczności;

 • Trening do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowanie do powrotu do społeczeństwa;

 • Możliwość zagospodarowania czasu wolnego przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych, znosi poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym;

 • Kształtowanie poczucia przydatności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, sensowności podejmowania wysiłku, poczucia bycia docenionym przez innych.
   

  Zatrudnienie skazanych – korzyści dla społeczeństwa:

  Z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanym dokonuje się potrąceń, których środki przeznaczone są między innymi na:

 • Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym;

 • Szkolenia dla organów prowadzących postępowania karne podnoszące kompetencje w zakresie postępowania z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i świadkami;

 • Edukację z zakresu przeciwdziałania przemocy i przestępczości w szczególności funkcjonariuszy Policji;

 • Pomoc psychologiczną świadków;

 • Tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych;

 • Tworzenie w jednostkach penitencjarnych służby więziennej infrastruktury niezbędnej do działań resocjalizacyjnych;

 • Modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji;

 • Organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności;

 

Jakie przepisy regulują zatrudnienie osadzonych?

Najważniejsze uregulowania prawne dotyczące zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności określone zostały w:

 • Ustawie z dnia 06.06.1997 r. Kodeksie Karnym Wykonawczym (Dz. U. z 1997r. Nr 90 poz. 557, z póź. zm), art. 121-129,

 • Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z dnia 09.10.1997r. Nr 123, poz. 777),

 • Ustawie z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.),

 • Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), dotyczy działu VI oraz X.

 

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego:

 • Organizacje non profit (fundacje, stowarzyszenia)

 • Organy administracji publicznej

 • Organizacje pożytku publicznego

 • Instytucje charytatywne

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

 • Spółdzielnie

 • Spółki: osobowe (Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka komandytowo – akcyjna, Spółka partnerska) oraz kapitałowe (Spółka akcyjna, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

 • Przedsiębiorstwa państwowe

 

Więcej informacji o zatrudnieniu więźniów znajdziesz tutaj: https://sw.gov.pl/dzial/program-pracy-wiezniow

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej