Praca osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych jako jedna z najważniejszych form resocjalizacyjnych oraz readaptacyjnych stanowi dla Służby Więziennej sprawę priorytetową. Dobre praktyki pokazują coraz większe zainteresowanie tą grupą pracowników, a tym samym korzyści dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z naszym resortem.

Wychodząc naprzeciwko uprawnionym podmiotom zainteresowanym nawiązaniem współpracy w zakresie zatrudnienia osadzonych, poniżej zamieszczono schemat, który przedstawia ogólne informacje dotyczące podstaw prawnych i procedur zatrudniania wskazanej grupy oraz kroki, jakie należy podjąć w celu pozyskania pracownika.

Krok po kroku- co należy zrobić, aby zatrudnić osadzonego?

 • Wyszukaj na mapie najbliżej położoną jednostkę penitencjarną w obszarze Twojego działania.

 • Wyślij do odpowiedniej jednostki wniosek o zatrudnienie skazanych podając podstawowe dane przedsiębiorstwa - instytucji, którą reprezentujesz, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników. Istnieje także możliwość użyczenia pomieszczeń na terenie niektórych jednostek penitencjarnych w okręgu bydgoskim i zaadoptowania ich na potrzeby danej firmy celem zatrudnienia osadzonych bez konieczności opuszczania przez nich murów zakładów karnych, czy aresztów śledczych.

 • Skontaktuj się z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za zatrudnienie skazanych w wybranej przez siebie jednostce lub Specjalistą w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz

Tel. (52) 585-52-81

e-mail: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz

Tel. (52) 585-52-71

e-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Areszt Śledczy w Gdańsku

ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk

Tel. (58) 323-12-88

e-mail: as_gdansk@sw.gov.pl

 

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 30a, 83-200 Starogard Gdański

Tel. (58) 775-92-52

e-mail: as_starogard_gd@sw.gov.pl

 

Areszt Śledczy w Wejherowie

ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo

Tel. (58) 778-79-77

e-mail: as_wejherowo@sw.gov.pl

 

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu

ul. Wybickiego 10/22, 86-300 Grudziądz

Tel. (56) 644-04-12

e-mail: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

 

Zakład Karny w Inowrocławiu

ul. G. Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław

Tel. (52) 354-12-32

e-mail: zk_inowroclaw@sw.gov.pl

 

Zakład Karny w Koronowie

ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo

Tel. (52) 326-45-70

e-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl

 

Zakład Karny w Kwidzynie

ul. Lotnicza 1, 85-500 Kwidzyn

Tel. (55) 645-89-13

e-mail: zk_kwidzyn@sw.gov.pl

 

Zakład Karny w Sztumie

ul. Nowowiejska 14, 82-400 Sztum

Tel. (55) 267-28-15

e-mail: zk_sztum@sw.gov.pl

 

Kolejne kroki:

 • W przypadku akceptacji przez strony umowy wstępnych warunków zatrudnienia osadzonych, jednostka zwróci się z prośbą o dodatkowe dokumenty, które mogą mieć formę kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Należą do nich: numer NIP, numer REGON, zaświadczenie o nie zaleganiu w składkach ZUS( w przypadku pracy odpłatnej), wydane przez urząd skarbowy zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku ( w przypadku pracy odpłatnej), wpis do krajowego rejestru sądowego (jeśli dokonano wpisu do rejestru), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 • Podpisz umowę o zatrudnieniu osadzonych z Dyrektorem właściwej jednostki penitencjarnej.

Główna formą zatrudnienia skazanych kierowanych do zatrudnienia u kontrahentów zewnętrznych jest skierowanie do zatrudnienia. Decyzję o skierowaniu osadzonego do pracy podejmuje dyrektor zakładu karnego/ aresztu śledczego, który zawarł z pracodawcą umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych. Świadczenie pracy na podstawie skierowania nie jest efektem obowiązku przyjętego przez osadzonego dobrowolnie, lecz wynika ze skierowania przez administrację jednostki penitencjarnej. W konsekwencji osadzony świadczy pracę nie w zakresie zobowiązaniowego stosunku prawnego, lecz stosunku publicznoprawnego, jaki powstaje na skutek orzeczenia wobec niego kary pozbawienia wolności i który wiąże skazanego przez czas jej odbywania z państwem reprezentowanym przez administrację zakładu karnego.

 

Korzyści z zatrudnienia skazanych na podstawie skierowania:

Ulgi i ułatwienia organizacyjne dla przedsiębiorców i kontrahentów zatrudniających osoby pozbawione wolności, pozwalające na znaczące obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem,
a w rezultacie również redukcję ogólnych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Każdemu przedsiębiorcy przysługuje ryczałt z tytułu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który wynosi 35% wartości wynagrodzeń wypłacany z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia skazanych ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Innymi korzyściami dla przedsiębiorców współpracujących ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności wynikających z kooperacji są w szczególności:

- brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnienie osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem w rozumieniu prawa pracy),

- pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy),

- pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

- korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych aresztów śledczych i zakładów karnych,

- prawo do wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy co powoduje większą swobodę w doborze pracowników,

- możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Funduszu Aktywizacji Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.


Korzyści z zatrudnienia dla skazanych:

- możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych,

- zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np: alimentów lub grzywien,

- wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa,

- zatrudnienie w więzieniu stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych czy samookaleczeniom,

- kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych,

- powstawanie nowych miejsc pracy stworzą nową sytuację, znoszącą poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe.


 

Zatrudnienie skazanych – korzyści dla społeczeństwa:

Z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanym dokonuje się potrąceń, których środki przeznaczone są między innymi na:

 • Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym;

 • Szkolenia dla organów prowadzących postępowania karne podnoszące kompetencje w zakresie postępowania z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i świadkami;

 • Edukację z zakresu przeciwdziałania przemocy i przestępczości w szczególności funkcjonariuszy Policji;

 • Pomoc psychologiczną świadków;

 • Tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych;

 • Tworzenie w jednostkach penitencjarnych służby więziennej infrastruktury niezbędnej do działań resocjalizacyjnych;

 • Modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji;

 • Organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności;

 

Jakie przepisy regulują zatrudnienie osadzonych?

Najważniejsze uregulowania prawne dotyczące zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności określone zostały w:

 • Ustawie z dnia 06.06.1997 r. Kodeksie Karnym Wykonawczym (Dz. U. z 1997r. Nr 90 poz. 557, z póź. zm), art. 121-129,

 • Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z dnia 09.10.1997r. Nr 123, poz. 777),

 • Ustawie z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.),

 • Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), dotyczy działu VI oraz X.

 

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego:

 • Organizacje non profit (fundacje, stowarzyszenia)

 • Organy administracji publicznej

 • Organizacje pożytku publicznego

 • Instytucje charytatywne

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

 • Spółdzielnie

 • Spółki: osobowe (Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka komandytowo – akcyjna, Spółka partnerska) oraz kapitałowe (Spółka akcyjna, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

 • Przedsiębiorstwa państwowe

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej