mjr Justyna Siedlecka

tel. 32 20 84 524, kom. 662 65 35 55

e-mail : justyna.siedlecka@sw.gov.pl

fax: 32 251 39 78

 

Koordynator Zespołu ds dostępności cyfrowej w OISW Katowice 

mjr Michał Uchnast 

e-mail : michal.uchnast@sw.gov.pl 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/okreg/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-katowicach

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa OISW Katowice.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących. Na stronie działają skróty klawiaturowe. Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-12.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mjr Justyna Siedlecka, justyna.siedlecka@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel.: 32 208 45 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony intranetowej prosimy o kontakt z mjr. Justyną Siedlecką dzwoniąc na numer telefonu +48 32 208 45 24. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach: Budynek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach znajduje się przy ulicy Mikołowskiej 10, przy skrzyżowaniu ulicy Mikołowskiej z ulicą Mikołaja Kopernika, bezpośrednio przy przystanku autobusowym Katowice Mikołowska Sąd lub Katowice Kopernika Dworzec oraz w niewielkiej odległości od Dworca PKP – stacja Katowice. Na parkingu naprzeciwko wejścia do budynku znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Mikołaja Kopernika. Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdów dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami . Budynek posiada parter i 2 pietra. Na parter i poszczególne piętra prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnością. W budynku jest pętla indukcyjna przy stanowisku dowodzenia – przy wejściu do budynku. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online - usługa nie jest dostępna. Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku, bez konieczności przemieszczania się między jego kondygnacjami.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej