Dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/okreg/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-koszalinie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Służby Więziennej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących. Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących. Przy odtwarzaczu multimediów niedostępnym za pomocą klawiatury brak tekstowej alternatywy multimediów. Na stronie brak jest mapy strony lub wyszukiwarki. Na stronie nie stosuje się instrukcji odnoszącej się do koloru elementu. Przy błędnie wypełnionych polach brak podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane. Filmy i animacje nie mają audiodeskrypcji. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, strona zawiera załączniki w postaci plików PDF, DOC i tym podobnych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Jednostka odpowiada tylko i wyłącznie za zamieszczane treści na podstronie witryny ogólnopolskiej zarządzanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mjr Janusz Kaczorowski, dostepnosc_oisw_koszalin@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 318 22 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z sekretariatem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie: osobiście, w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 a w poniedziałki do godz. 17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie, w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie ul. Młyńska 69; telefonicznie, w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 z sekretariatem pod numerem telefonu 94 318 23 61; za pośrednictwem faksu pod numerem 94 343 00 53; za pośrednictwem wiadomości sms/mms pod numer 512 796 933; za pośrednictwem komunikatora internetowego WhatsAApp pod numerem 512 796 933; za pośrednictwem wideokonferencji po wcześniejszym umówieniu terminu i sposobu realizacji spotkania; pocztą elektroniczną pod adresem oisw_koszalin@sw.gov.pl; za pośrednictwem strony internetowej sw.gov.pl; zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się Polskim Językiem Migowym, Systemem Językowo-Migowym, Systemem Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Dojazd do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie: Budynek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie znajduje się przy ulicy Młyńskiej 69. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską autobusami linii 3, 9, 15, 16, oraz 17, kursującymi ulicą Młyńską. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy Placu Kilińskiego. Na terenie zamkniętym Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo naprzeciw budynku - po drugiej stronie ulicy Młyńskiej znajduje się drugie ogólnodostępne wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Siedziba Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Młyńskiej 69 w Koszalinie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Wejście do budynku głównego zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, zainstalowany jest wideodomofon.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są przy wejściu do budynku przez osobę merytoryczną w zakresie załatwianej sprawy lub funkcjonariusza Służby Dyżurnej Dyrektora Okręgowego. Do wyższych kondygnacji obiektu prowadzą schody. W budynku nie ma windy, nie są dostępne rampy podjazdowe, podnośniki i platformy pionowe. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Wjazd na parking przy budynku Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie jest ograniczony i zabezpieczony bramą wjazdową. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest przenośna pętla indukcyjna zlokalizowana w pomieszczeniu Służby Dyżurnej Dyrektora Okręgowego. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Dostęp alternatywny

Podsumowując dostępność architektoniczną budynku Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie w należy wskazać brak spełniania wymogów minimalnych określonych w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku (tj. Dziennik Ustaw z 2020 roku z dnia 29 maja 2020 r. pozycja 1062). Ograniczenie architektoniczne budynku głównego Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie wynikają z jego wieku oraz zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych. Wszelkie prace modernizacyjne wymagają zgody konserwatora zabytków. W związku z powyższym w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie ustalono dostęp alternatywny. Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu w parterowym budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej zlokalizowanym bezpośrednio przy budynku Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie. Budynek ten zapewnia bezpośredni zewnętrzny wjazd do budynku (bez schodów). Dodatkowo w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie wyznaczono asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami, którego zadaniem jest wsparcie osoby ze szczególnymi potrzebami podczas załatwiania spraw oraz umożliwienie efektywnego i bezpiecznego przemieszczania się w budynku. Funkcję asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami pełni funkcjonariusz Służby Dyżurnej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://sw.gov.pl/assets/98/05/94/5d543209b8ab4717a6a72dac231cc25c646ec8ab.docx
 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://sw.gov.pl/assets/24/10/29/6cba4af39b4c8ca50f7a8badbbe9af84d2d6a285.pdf

Koordynator dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie powołał zespół ds. koordynowania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie.

Przewodniczący zespołu:

mjr Janusz Kaczorowski

Dane kontaktowe:

e-mail: dostepnosc_oisw_koszalin@sw.gov.pl

tel.: 943182227

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Rozmiar: 296.6 kB

Dojazd do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie:

Budynek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie znajduje się przy ulicy Młyńskiej 69.

Mapa z lokalizacją Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie:

Mapa z&nbsplokalizacją Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w&nbspKoszalinie

Dojazd możliwy jest komunikacją miejską autobusami linii 3, 9, 15, 16, oraz 17, kursującymi ulicą Młyńską. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy Placu Kilińskiego.
Na terenie zamkniętym Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo naprzeciw budynku - po drugiej stronie ulicy Młyńskiej znajduje się drugie ogólnodostępne wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie

 • osobiście, w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 a w poniedziałki do godz. 17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie, w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie ul. Młyńska 69;
 • telefonicznie, w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 z sekretariatem pod numerem telefonu 94 318 23 61;
 • za pośrednictwem faksu pod numerem 94 343 00 53;
 • za pośrednictwem wiadomości sms/mms pod numer 512 796 933;
 • za pośrednictwem komunikatora internetowego WhatsAApp pod numerem 512 796 933;
 • za pośrednictwem wideokonferencji po wcześniejszym umówieniu terminu i sposobu realizacji spotkania;
 • pocztą elektroniczną pod adresem oisw_koszalin@sw.gov.pl
 • za pośrednictwem strony internetowej sw.gov.pl;
 • zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się Polskim Językiem Migowym, Systemem Językowo-Migowym, Systemem Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Młyńskiej 69 w Koszalinie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Wejście do budynku głównego zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, zainstalowany jest wideodomofon.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są przy wejściu do budynku przez osobę merytoryczną w zakresie załatwianej sprawy lub funkcjonariusza Służby Dyżurnej Dyrektora Okręgowego. Do wyższych kondygnacji obiektu prowadzą schody. W budynku nie ma windy, nie są dostępne rampy podjazdowe, podnośniki i platformy pionowe. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Wjazd na parking przy budynku Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie jest ograniczony i zabezpieczony bramą wjazdową. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest przenośna pętla indukcyjna zlokalizowana w pomieszczeniu Służby Dyżurnej Dyrektora Okręgowego. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Dostęp alternatywny

Podsumowując dostępność architektoniczną budynku Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie w należy wskazać brak spełniania wymogów minimalnych określonych w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku (tj. Dziennik Ustaw z 2020 roku z dnia 29 maja 2020 r. pozycja 1062).
Ograniczenie architektoniczne budynku głównego Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie wynikają z jego wieku oraz zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych. Wszelkie prace modernizacyjne wymagają zgody konserwatora zabytków.
W związku z powyższym w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie ustalono dostęp alternatywny.

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu w parterowym budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej zlokalizowanym bezpośrednio przy budynku Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie. Budynek ten zapewnia bezpośredni zewnętrzny wjazd do budynku (bez schodów).

Dodatkowo w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie wyznaczono asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami, którego zadaniem jest wsparcie osoby ze szczególnymi potrzebami podczas załatwiania spraw oraz umożliwienie efektywnego i bezpiecznego przemieszczania się w budynku.

Funkcję asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami pełni funkcjonariusz Służby Dyżurnej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z sekretariatem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Koordynator dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie powołał zespół ds. koordynowania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie.

Przewodniczący zespołu:

mjr Janusz Kaczorowski

Dane kontaktowe:

e-mail: dostepnosc_oisw_koszalin@sw.gov.pl

tel.: 943182227

 

data ostatniej aktualizacji : 31 marca 2023 roku

 

W plikach umieszczonych poniżej znajdują się wybrane informacje dotyczące Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie .

 

 

1 - Opis Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie - tekst odczytywalny maszynowo
2 - Dane kontaktowe - tekst odczytywalny maszynowo
3 - Dane koordynatora dostępności - tekst odczytywalny maszynowo Rozmiar: 12.8 kB
4 - Wniosek o zapewnienie dostępności Rozmiar: 28.3 kB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Rozmiar: 296.6 kB
9. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Rozmiar: 1.1 MB
10. deklaracja dostępności strony sw.gov.pl - plik html Rozmiar: 12.3 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej