Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-ustce

 

Oddział Zewnętrzny w Ustce  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 848 ).

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z pwodu niezgodności  wymienionych poniżej.

 

Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego dla osób niedowidzących i niewidzących.

 

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, brak możliwości zastosowania rozwiązań. Jednostka jest użytkownikiem strony, a nie jej administratorem.

Filmy nie posiadają opisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Oświadczenie sporządzono : 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . Osobą do kontaktu jest st.kpr. Arkadiusz Kuś pełniący funkcję koordynatora ds. dostępności, arkadiusz.kus@sw.gov.pl. Kontaktować można się także po numerem telefonu 598152178.Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się w zakładce: Informacja dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostepności cyfrowej strony internetowej, aplikacji  mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przyklad przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu , powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe , podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej  lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelkich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Wejście na teren Oddziału Zewnętrznego w Ustce  znajduje się przy ulicy Darłowska 1b, 76-270 Ustka. Dojazd możliwy jest autobusami firmy Nord Express, Ramzes, PKS bądź drogą kolejową. Dworzec kolejowy znajduje się w odległości ok. 750 m a przystanek autobusowy w odległości  ok. 600 m od Oddziału Zewnętrznego w Ustce. Przed jednostką znajduje się kilka miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osoby z niepełnosprawnością. Najbliższy parking z miejscami dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Portowej 1. Do wejścia  na teren jednostki prowadzi brama znajdująca się na terenie otwartym, dostosowana  także dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu głównym znajduje się instalacja przyzywowa ( domofon ) ułatwiająca kontakt z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek.  Na lewo od wejścia  na teren Oddziału Zewnętrznego w Ustce znajduje się wejście do pomieszczenia poczekalni. Poczekalnia nie jest wyposażona w toaletę.  Wejście do pczekalni nie zawiera żadnych schodów ani progu . Wejście do jednostki jest wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Po wejściu do jednostki, w biurze przepustek dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. Przy biurze przepustek, po lewej stronie znajdują się szafki depozytowe na telefony  i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Osoba ubiegająca się o wstęp zobowiązana jest do przejścia kontroli , za pomocą bramki oraz ręcznych wykrywaczy metalowych przedmiotów. Przejście następuje drogą, na której znajdują się zabezpieczenia techniczno – ochronne. Po wyjściu z biura przepustek aby udać się na salę widzeń gdzie udzielane są widzenia, należy przejść około 5 metrów po płaskim terenie. Wejście na salę widzeń jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy sali widzeń znajduje się pomieszczenie toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek administracji Oddziału Zewnętrznego w Ustce jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, nie zawiera schodów oraz innych barier architektonicznych uniemożliwiających wejście do pomieszczeń.  Na terenie  Oddziału Zewnętrznego  obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Istnieje możliwość poruszanie się z psem asystującym. Istnieje możliwość  skorzystania z tłumacza języka migowego , po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności.

Oddział Zewnętrzny w Ustce nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku wyznaczył koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wyznaczony koordynator:  st.kpr. Arkadiusz Kuś

Dane kontaktowe:

e-mail: arkadiusz.kus@sw.gov.pl

tel.: 59 815 21 78

fax: 59 842 86 08

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo  trudności w komunikowaniu się :

 

Osoby z utrudnieniem w komunikowaniu się mogą uzyskać informację z zakresu działalności Aresztu Śledczego w Słupsku :

  • osobiście w siedzibie Aresztu Śledczego w Słupsku przy ulicy Darłowskiej 1b ,76-270 Ustka,  od poniedziałku do do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30 a w środy do godziny 17.00 ( po uprzednim umówieniu wizyty);
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30 pod numerem telefonu 59 814 48 51;
  • za pośrednictwem faksu pod numerem 59 815 25 43;
  • pocztą elektroniczną pod adresem as_slupsk@sw.gov.pl;
  • za pośrednictwem strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-slupsku

Osoby posługujące się językiem PJM ( Polski Język Migowy ), SJM ( System Językowo – Migowy ), SKOGN ( System Komunikacji Osób Głucho – Niewidomych ) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej