Harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej