FE.jpg

Zakład Karny w Wierzchowie jako Beneficjent

 

Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0135/16-00 Projektu „Termomodernizacja 3 budynków Zakładu Karnego w Wierzchowie” w ramach poddziałania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

   Informuje, że

Projekt polega na przeprowadzaniu termomodernizacji 3 budynków administracyjnych jednostki i poprawieniu tym samym ich efektywności energetycznej.

Modernizacja obiektów o łącznej powierzchni użytkowej 3 850,1m² polegać będzie na dociepleniu ścian i stropów budynków, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w 2 budynkach.

Konieczność realizacji inwestycji wynika z potrzeby poprawy efektywności energetycznej budynków i ograniczenia emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 126,92MgCO₂/rok oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej o 1899,8GJ/rok.

zgodnie z obowiązkiem wynikającym z postanowień § 4 ust. 17 powołanej Umowy informuje, że projekty korzystające z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podlegają mechanizmom kontrolnym pozwalającym na wykrywanie i zapobieganie nieprawidłowościom polegającym na naruszeniu prawa krajowego lub unijnego, wynikającego z działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu, który winien być realizowany w sposób etyczny, jawny oraz przejrzysty.

W celu zapewnienia takiej realizacji Projektu funkcjonuje mechanizm kontrolny pozwalający na sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych – opracowany przez Instytucję Zarządzającą – narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 - specjalny adres e – mail naduzycia.POIS@mr.gov.pl, lub
 -  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

 -  aktualny adres e - mail: nadużycia.pois@mr.gov.pl
  -  dedykowany dla POIiŚ formularz internetowy e-nieprawidłowości (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).

www.mapadotacji.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej