Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości a realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym skazani mogą świadczyć prace społeczne na rzecz:

- samorządu terytorialnego,

- podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim,

- państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,

- spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa,

- instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną,

oraz

- w placówkach oświatowo-wychowawczych,

- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

- młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

- podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

- jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- fundacjach,

- stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną,

- oraz na rzecz innych organizacji pożytku publicznego.

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

- Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

- Spółdzielnie

- Spółki: 
osobowe (spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa,spółka komandytowo – akcyjna, spółka partnerska) oraz kapitałowe (spółka akcyjna, spółka z graniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa państwowe). 

Istotnym faktem pozostaje to, że realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” jest finansowana przede wszystkim przez samych skazanych a nie z pieniędzy podatników. Im więcej osadzonych pracuje odpłatnie tym większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń przeznaczane jest na Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego finansuje się budowę hal produkcyjnych, w których zatrudnieni będą osadzeni oraz na wypłacanie przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Przedsiębiorca, zatrudniający odpłatnie skazanego, ma prawo do otrzymywania raz na kwartał ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów poniesionych w tym zakresie. W praktyce oznacza to, że pracodawca odzyskuje, co czwartą pensję wypłaconą zatrudnionemu skazanemu. Jest to świadczenie przysługujące obligatoryjnie.

Dodatkowo, podmioty zatrudniające odpłatnie osoby pozbawione wolności mają możliwość ubiegania się o udzielenie dotacji bądź pożyczek na realizację zadań związanych z resocjalizacją skazanych poprzez pracę. Pozyskane w ten sposób środki mogą być przez podmiot przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących, co oznacza np. zakup maszyn czy też rozbudowę zakładu pracy.

Korzyści dla zatrudniających osadzonych odpłatnie:

- osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,

- brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),

- pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),

- pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnione osoby pozbawione wolności, osoby pozbawione wolności nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym,

- skazani objęci są jedynie ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym,

- 14 dniowy zwolnienie od wykonywania pracy dla skazanego po roku nieprzerwanej pracy a nie 26 dni urlopu wypoczynkowego,

- obligatoryjna możliwość otrzymywania 35% ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów poniesionych z tytułu zatrudniania skazanych,

- korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych aresztów śledczych i zakładów karnych.

Pozostałe istotne kwestie.

Badania lekarskie

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

Transportowanie osadzonych

W przypadku zaistnienia potrzeby transportowania zatrudnionych osób pozbawionych wolności z jednostek penitencjarnych do miejsca pracy oraz w drodze powrotnej zatrudniający jest odpowiedzialny za organizację transportu i pokrycie jego kosztów.

Podstawy prawne regulujące zatrudnienie skazanych:

Ustawa z dnia 06.06.1997 r. Kodeksie Karnym Wykonawczym (Dz. U. z 1997r. Nr 90 poz. 557, z póź. zm), [art. 121-129],

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z dnia 09.10.1997r. Nr 123, poz. 777),

Ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [dział VI oraz X] (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Jak rozpocząć współpracę?

Aby uzyskać więcej informacji na temat zatrudnienia osób pozbawionych wolności, należy skontaktować się z wybraną jednostką penitencjarną w okręgu koszalińskim bądź też z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie pod numerem telefonów: 94 3182 239 lub 94 3182 344.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej