Praca osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego i powinna służyć readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Inwestycja w zatrudnienie więźniów jest inwestycją w ład społeczny, a wykonywanie pracy podczas kary pozbawienia wolności ułatwia podejmowanie w przyszłości normalnych ról społecznych. Dla przedsiębiorców zatrudnienie więźnia wiąże się m.in. z możliwością uzyskania dofinansowania z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Najważniejsze uregulowania prawne dotyczące zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności znajdują się w:

Ustawie z dnia 06.06.1997r. Kodeksie Karnym Wykonawczym, Dz. U. z 1997r. Nr 90 poz. 557, z póź. zm, ( art. 121-129)

Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności, Dz. U. z dnia 09.10.1997r. Nr 123, poz. 777

Ustawie z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 1998r. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.

Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94),( dotyczy działu VI oraz X)

Jak zatrudnić skazanego?

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego:

organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, instytucje charytatywne.

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółdzielnie

Spółki: Spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka partnerska, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedsiębiorstwa państwowe

Krok po kroku- co należy zrobić aby zatrudnić osadzonego?

Wyszukaj na mapie Polski najbliższej położoną jednostkę penitencjarną w obszarze Twojego zainteresowania.

Wyślij do odpowiedniej jednostki zapytanie ofertowe podając podstawowe dane organizacji, którą reprezentujesz, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników.

Skontaktuj się ze specjalistą w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie:

tel. 12 630 11 98

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej