Mapa z lokalizacją Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie

Deklaracja dostępności dla strony internetowej
https://sw.gov.pl/okreg/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: strona internetowa Służby Więziennej Okręg Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Filmy i zdjęcia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają opisów alternatywnych dla osób niedowidzących i niewidzących.

Okręg jest użytkownikiem strony, a nie jej administratorem.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-25 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w zakładce: Koordynator dostępności, pod wymienione numery telefonów i adresy mailowe. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wzór wniosku znajduje się w zakładce: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 81 710 45 61.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, a także sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich. 

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie znajduje się w budynku Aresztu Śledczego w Lublinie przy ul. Południowej 5, 20-482 Lublin. Na parkingu przed budynkiem, po lewej stronie od wejścia wydzielone są i oznakowane dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wejście znajduje się na tzw. wysokim parterze, do którego prowadzą schody z barierkami, zakończone podestem. Z prawej strony schodów stojąc frontem do wejścia znajduje się domofon, ułatwiający kontakt z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek.

Na biurze przepustek dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Osoba ubiegająca się o wstęp zobowiązana jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Przejście następuje drogą, na której znajdują się zabezpieczenia techniczno – ochronne, wolne od pionowych i poziomów barier architektonicznych. Po wejściu, na wprost znajduje się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na obowiązujący system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.

Interesanci przyjmowani są w wyznaczonym przez kierownika jednostki pomieszczeniu, we wcześniej uzgodnionym terminie.

Aplikacje mobilne

 Okregowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

https://deklaracja-dostepnosci.info/generator/q1bfz58ghcrxx49l1chj6xuue9e2dsp3/preview

 

Koordynator dostępności – zespół

Przewodniczący zespołu:
mjr Tomasz Abramowicz
e-mail: tomasz.abramowicz@sw.gov.pl; 
telefon:(81) 710 45 90

Członkowie:
mjr Konrad Wawryszuk
e-mail: konrad.wawryszuk@sw.gov.pl
telefon: 81 710 45 72

 

mjr Tomasz Bieliński
e-mail:Tomasz.Bielinski@sw.gov.pl
telefon: (81) 710 45 85

 

mjr  Edyta Radczuk

e-mail: edyta.radczuk@sw.gov.pl

tel.(81) 710 45 64

 

kpt. Tomasz Sowa 

e-mail: tomasz.sowa@sw.gov.pl

(81) 710 45 88

 

por. Małgorzata Mazurek

email: Malgorzata.Mazurek5@sw.gov.pl

tel. (81) 710 45 93

 

Ewa Malec

email: ewa.malec@sw.gov.pl

tel. (81) 710 45 65

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie znajduje się przy ul. Południowej 5 w Lublinie.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie kieruje Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie i jest przełożonym funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników cywilnych wykonujących pracę w podległych jednostkach organizacyjnych. Zakres działania dyrektora okręgowego został określony w art. 12 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 10 kwietnia 2010 r.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej