Administratorem Danych Osobowych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Południowa 5, 20-482 Lublin.

Inspektorem Ochrony Danych  w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie  jest:

mł. chor. Klaudia Gołuszek- Wodyńska
tel. (81) 710 45 76
e-mail: iod_oisw_lublin@sw.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

administratrem w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie,

ul. 20-482 Lublin, ul. Południowa 5,

telefon: +48 81 710 45 61, fax 81 744 05 00,

e-mail: oisw_lublin@sw.gov.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

mł. chor. Klaudia Gołuszek- Wodyńska

20-482 Lublin, ul. Południowa 5,

tel. (81)  710 45 76

 e-mail: iod_oisw_lublin@sw.gov.pl

Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652,
z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • praw dostępu do danych osobowych,
  • praw do żądania sprostowania,
  • praw do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej