Jak zatrudnić skazanego?

Zatrudnianie osób pozbawionych wolności odbywa się w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego i powinno mieć na celu przede wszystkim pozytywne oddziaływanie na ich postawy, a osiąganie zysku powinno być podporządkowane resocjalizacji.

 

Skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia się wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.

 

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego przy pracach na cele społeczne:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim,
 3. państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne,
 4. spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa,
 5. instytucje lub organizacje reprezentujące społeczność lokalną,
 6. placówki oświatowo-wychowawcze,
 7. młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 8. podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
 9. jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 10. organizacje pożytku publicznego,
 11. fundacje, stowarzyszenia i inne instytucje lub organizacje użyteczności publicznej, niosące pomoc charytatywną.

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

 1. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 2. spółdzielnie,
 3. spółki:
 • osobowe:
 • Spółka cywilna,
 • Spółka jawna,
 • Spółka kmandytowa,
 • Spółka kmandytowo – akcyjna,
 • Spółka partnerska,
 • kapitałowe:
 • Spółka akcyjna,
 • Spółka z graniczoną odpowiedzialnością,
 • Przedsiębirstwa państwowe.

 

 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności

 

Krok po kroku- co należy zrobić aby zatrudnić skazanego?

 1. Wyszukaj na mapie Lubelszczyzny jednostkę organizacyjną SW, położoną najbliżej obszaru Twojego zainteresowania.
 2. Wyślij do odpowiedniej jednostki zapytanie ofertowe podając podstawowe dane organizacji, którą reprezentujesz, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników.
 3. Skontaktuj się z funkcjonariuszem ds. zatrudnienia osadzonych lub specjalistą w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie.

Areszt Śledczy w Krasnymstawie

Tel. (82) 575-61-22

Areszt Śledczy w Lublinie

Tel. (81) 710-44-08

Zakład Karny w Białej Podlaskiej

Tel. (83) 344-75-06

Zakład Karny w Chełmie

Tel. (82) 562-78-71

Zakład Karny w Hrubieszowie

Tel. (84) 696-69-18

Zakład Karny w Opolu Lubelskim

Tel. (81) 827-69-06

Zakład Karny we Włodawie

Tel. (82) 572-68-17

Zakład Karny w Zamościu

Tel. (84) 638-00-76

Areszt Śledczy w Radomiu

Tel. (48) 613-11-69

 

Zakład Karny w Żytkowicach  Tel. (48) 621-12-56

 

Okręgowy Inspektorat SW w Lublinie

 

Tel. (81) 710-45-93

 

 


Zatrudnienie - informacje szczegółowe

Skazanego do zatrudnienia odpłatnego kieruje się w oparciu o umowę o zatrudnienie skazanych zawartą pomiędzy dyrektorem jednostki organizacyjnej SW a przedsiębiorcą. Zatrudnienie skazanego odbywa się na podstawie decyzji dyrektora jednostki, co eliminuje konieczność zawierania indywidualnych umów o pracę, a zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Wobec skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy, z wyjątkiem działu X – bezpieczeństwo i higiena pracy oraz działu VI – czas pracy.

 

 • Ulgi dla przedsiębiorców

 

Przedsiębiorca zatrudniający skazanego odpłatnie ma możliwość uzyskania zwrotu w formie ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności w wysokości 35 % wynagrodzenia brutto.

Ponadto może ubiegać się o dofinansowanie działań prowadzących do tworzenia nowych lub ochronę istniejących miejsc pracy dla skazanych w formie nieoprocentowanej pożyczki lub bezzwrotnej dotacji.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtu, udzielania pożyczek i dotacji podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

 • Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy pracy.

W wypadku przepracowania niepełnej miesięcznej normy czasu pracy lub niewykonania pełnej miesięcznej normy pracy wynagrodzenie wypłaca się proporcjonalnie do ilości czasu pracy lub wykonanej normy pracy. W razie zatrudnienia skazanego w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia, biorąc za podstawę kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

 • Składki ZUS

Zatrudniający jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej.

Osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej