Areszt Śledczy w Hajnówce, znajdujący się przy ulicy Warszawskiej 67, został utworzony Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Nr 44/86 z dnia 24.10.1986 roku. Od 1975 roku mieścił się tu oddział zewnętrzny Aresztu Śledczego w Białymstoku. W oddziale tym odbywali karę skazani recydywiści. Zatrudnieni byli przy budowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Hajnówce, miejskiego szpitala i osiedla mieszkaniowego. Przebywało tu wówczas 280 skazanych. W 1988 roku do użytku oddano nowy, dwukondygnacyjny budynek administracyjny. W budynku tym mieściły się pokoje przesłuchań, sala widzeń dla osadzonych, sala multimedialna do prowadzenia zajęć dla skazanych i funkcjonariuszy. W 1996 roku oddano do użytku budynek socjalny usytuowany poza obrębem aresztu. W budynku tym znajdują się garaże wraz z warsztatem samochodowym, pokoje noclegowe, sala odpraw oraz poczekalnia dla osób odwiedzających osadzonych. Obecnie Areszt Śledczy w Hajnówce poza oddziałem aresztu śledczego dla mężczyzn jest jednostką penitencjarną przeznaczoną dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy typu zamkniętego oraz półotwartego. Są to w większości osoby skazane na kary długoterminowe, za przestępstwa o wysokim stopniu szkodliwości społecznej lub sprawiające problemy wychowawcze. Areszt posiada 486 miejsc zakwaterowania, usytuowanych w dwóch pawilonach. Jednostka wyposażona jest w pięć świetlic w oddziałach mieszkalnych w obu pawilonach, bibliotekę centralną i jeden punkt biblioteczny, boisko, salę multimedialną. Skazani korzystają z sieci telewizyjnej z dostępem do podstawowych programów. W hajnowskim areszcie działa też radiowęzeł, na którego program składają się audycje własne, reżyserowane przez wychowawcę i retransmitowane słuchowiska radiowe dostępnych stacji. Osadzeni mają możliwość korzystania z kaplicy ekumenicznej, w której odbywają się msze święte i nabożeństwa rzymsko-katolickie i prawosławne. Liturgie sprawowane są przez kapelanów obu wyznań. Organizowane są również ekumeniczne spotkania rodzin ze skazanymi. Zadania związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania realizuje kadra funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z działu: penitencjarnego, ochrony, kwatermistrzowskiego, finansowego, ewidencji, służby zdrowia oraz zespoły i samodzielne stanowiska. Ponad połowa skazanych przebywających w hajnowskiej jednostce penitencjarnej skierowanych jest do pracy w różnych formach zatrudnienia. Skazani pracują wewnątrz aresztu, wykonując prace gospodarczo - porządkowe w warsztatach, kuchni, kotłowni, bibliotece oraz radiowęźle. Ponad 50 skazanych zatrudnionych jest również przez kontrahentów zewnętrznych i codziennie opuszcza mury aresztu, udając się do pracy w systemie bez konwojenta. Areszt ściśle współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na terenie miasta i powiatu hajnowskiego, w części na podstawie zawartych porozumień o współpracy. Ważną kwestią jest wykonywanie pracy na rzecz samorządu terytorialnego, Białowieskiego Parku Narodowego, szkół i przedszkoli. Zatrudnienie skazanych w Areszcie Śledczym w Hajnówce ściśle wiąże się z realizacją założeń rządowego programu „Praca dla więźniów”. Prowadząc oddziaływania penitencjarne wobec osadzonych w hajnowskim areszcie przeprowadza się programy, których celem jest praca nad deficytami stanowiącymi przyczynę konfliktu z prawem. Stałymi programami realizowanymi w jednostce penitencjarnej są:

- Zajęcia informacyjno - edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków, w czasie których psycholog zapoznaje uczestników z niebezpieczeństwami związanymi z zażywaniem środków odurzających. Skazani dzielą się również swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Zajęcia te mogą stanowić wstęp do terapii.

- Zajęcia informacyjno - edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu. Skierowane są głównie do skazanych mających w przeszłości problemy związane z nadużywaniem alkoholu albo często skazanych za przestępstwo popełnione pod jego wpływem. Skazani niejednokrotnie uświadamiają sobie, że mają problem związany z nadużywaniem alkoholu.

- Program readaptacji społecznej skazanych poprzez edukację artystyczną z elementami arteterapii poprzez zajęcia plastyczne "Katharsis". Głównym celem zajęć jest kształtowanie i utrwalenie społecznie pożądanych postaw poprzez działania z zakresu szeroko rozumianej sztuki. W czasie zajęć u skazanych obserwuje się eliminację zachowań niepożądanych – ksenofobicznych oraz nietolerancyjnych, kształtowanie i utrwalenie nawyku pracy o charakterze charytatywnym, zrozumienia istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie oraz podnoszenie poziomu samoakceptacji.

- Program „Przyjaciele, czyli pies w celi”, powstał z inicjatywy Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Romana Paszko od lutego 2011 roku ruszył w areszcie nowatorski program społecznej readaptacji skazanych z wykorzystaniem elementów dogoterapii. Zajęcia z psami uzupełniają oddziaływania korekcyjne wobec skazanych przez co ułatwiają ich społeczną readaptacją po opuszczeniu zakładu karnego. Główne założenia tego rodzaju oddziaływań polegają na ułatwianiu pokonywania oporów przed nawiązywania kontaktu, zmniejszaniu konfliktów w grupie współosadzonych, wypełnianiu wolnego czasu, nauce odpowiedzialności oraz wzroście poczucia sprawstwa. Częstotliwość odbywania poszczególnych programów uzależniona jest od możliwości kadrowych i potrzeb skazanych. W ciągu roku oddziaływaniami penitencjarnymi objętych zostaje kilkuset skazanych przebywających w hajnowskim areszcie. W jednostce realizowane są inicjatywy o różnym charakterze i wieloletnich tradycjach. Do głównych corocznych projektów realizowanych przez hajnowski areszt należy udział funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w Pieszej Pielgrzymce Służb Mundurowych na Świętą Górę Grabarkę, która jest szczególnym miejscem dla wyznawców prawosławia. Uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego w cerkwi prawosławnej odbywają się na wzgórzu, na którym stoi mała cerkiew, otoczona krzyżami przynoszonymi przez pielgrzymów w intencji wysłuchania ich modlitw oraz współorganizowany od 2013 roku Ogólnopolski Konkurs "Bajka", który według pierwotnych założeń miał popularyzować gatunek literacki wśród osób przebywających w izolacji więziennej. Od początku trwania konkursu nadesłano ponad 200 prac. W 2017 roku we wrześniu aresztowi nadano sztandar, który jest wyrazem najwyższego uznania służbie Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej. Na przestrzeni lat jednostka diametralnie się zmieniła. Upływający czas, jest dla niej łaskawy, a areszt został unowocześniony na miarę XXI wieku.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej