Areszt Śledczy w Suwałkach, zgodnie z  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.12.2021 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz.Urz. Min. Sprawiedliwości, poz. 320) podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie.

Znajdują się tu oddziały dla: tymczasowo aresztowanych, oddziały ZK typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, ZK typu zamkniętego dla młodocianych, ZK typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy, oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych w warunkach zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i młodocianych, a ponadto ZK typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych przebywających w związku z realizacją umowy o zatrudnieniu.

 

W Areszcie Śledczym w Suwałkach funkcjonuje 12 oddziałów mieszkalnych, spośród których: cztery oddziały przeznaczone są dla tymczasowo aresztowanych, trzy oddziały stanowiące zakład karny typu półotwartego, z czego dwa dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy i jeden dla recydywistów penitencjarnych przebywających w związku z realizacją umowy o zatrudnieniu, trzy oddziały stanowiące zakład karny typu zamkniętego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy, jeden oddział dla skazanych młodocianych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego, jeden oddział terapeutyczny, w którym realizowana jest terapia dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Oddział terapeutyczny funkcjonuje w warunkach zakładu typu półotwartego i przeznaczony jest dla skazanych młodocianych (M-2/t) oraz skazanych dorosłych odbywających karę po raz pierwszy (P-2/t). Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych w areszcie śledczym w Suwałkach powstał jako pierwszy w kraju, w warunkach zakładu karnego typu półotwartego.

 

W Areszcie Śledczym służbę pełni 218 funkcjonariuszy. Ponadto jednostka zatrudnia 15 pracowników cywilnych. Areszt Śledczy poza wykonywaniem tymczasowego aresztowania prowadzi oddziaływania penitencjarne głównie poprzez: zatrudnienie skazanych, terapię uzależnień, terapię zachowań agresywnych - Trening zastępowania agresji, zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe, szkolenie na kursach zawodowych, aktywizację zawodową, kontakty z rodzinami oraz innymi osobami bliskimi w formie widzeń poza terenem zakładu karnego oraz zezwoleń na opuszczenie ZK na okres do 14 dni. Pojemność jednostki wynosi ogółem 705 miejsc w tym: oddziały aresztu śledczego -Pawilon A - 212 miejsc, oddziały zakładu karnego typu zamkniętego – Pawilon B – 210 miejsc, oddziały zakładu karnego typu półotwartego – Pawilon C, D - 218 miejsc.W Pawilonie C dodatkowo funkcjonuje oddział terapeutyczny o pojemności 65 miejsc przeznaczony dla skazanych uzależnionych od alkoholu (17 miejsc) oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych (49 miejsc).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej