Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 r. zniesiono Areszt Śledczy w Toruniu i utworzono w jego miejsce Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Jednostka  przeznaczona jest dla mężczyzn, zarówno  tymczasowo aresztowanych jak  i skazanych: młodocianych, odbywających karę po raz pierwszy oraz recydywistów penitencjarnych. Aktualna pojemność jednostki wynosi 151 miejsc zakwaterowania. Oddział Zewnętrzny w ramach działań zmierzających do resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych realizuje - we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Dobrych Praktyk Obywatelskich Patron – liczne programy psychokorekcyjne i psychoedukacyjne. Ponadto w ramach porozumienia podpisanego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie cyklicznie organizowane są spotkania skazanych z pracownikami socjalnymi. Kilka razy w roku skazani mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach „Klubu pracy” organizowanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Toruniu. Skazani uzależnieni od alkoholu angażowani są w działalność wspólnoty Anonimowych Alkoholików - grupa AA „ALA” działająca na terenie jednostki spotyka się w każdy czwartek w godz. od 15.00 – 16.30. W mityngach otwartych uczestniczyć mogą posłannicy grup wolnościowych po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora jednostki. Corocznie organizowany jest mityng rocznicowy z udziałem zaproszonych gości, w tym rodzin skazanych. Każdego roku wychowawcy realizują kilka programów resocjalizacyjnych dla skazanych - m.in. „Pod kontrolą”, „Wiem jak żyć”, „ABC polszczyzny”, „I Ty możesz zostać artystą”.

W 2013 r. minęło 160 lat od wydania decyzji o utworzeniu Aresztu Śledczego w Toruniu. Okrąglak w Grodzie Kopernika to jedyny obiekt w kształcie rotundy na mapie polskiego więziennictwa, który od blisko 150 lat wkomponowuje się w panoramę toruńskiej starówki. Około 1853r. władze pruskie podjęły decyzję o budowie nowego więzienia w Toruniu. Inspiracją do tego typu rozstrzygnięcia była przede wszystkim ciasnota i przeludnienie panujące w więzieniu kryminalnym przy ul. Żeglarskiej. Lokalizacja nowego więzienia - aresztu przy ul. Beccker Strasse (dzisiejsza ul. Piekary) wynikała z faktu istnienia tuż obok gmachów Sądu i Policji. Architektura budynku nawiązywała do obowiązującego wówczas systemu penitencjarnego tzw. celkowego, inaczej zwanego pensylwańskim. Oddany do użytku w 1864 r. czteropiętrowy okrągły gmach w części centralnej mieści metalowe schody. Na każdej kondygnacji usytuowano pojedyncze, okratowane i pozbawione drzwi cele mieszkalne, obserwowane przez strażników więziennych. Teren okala 3-metrowy mur. W części piwnicznej znajdowała się łaźnia, pomieszczenia magazynowe i pojedyncze pozbawione oświetlenia cele, tzw. karcery. Największe zaludnienie odnotowano w 1935 roku (podczas światowego kryzysu gospodarczego). W jednostce przebywało wówczas prawie 600 osadzonych. W podziemiach budynku administracji znajdują się pozostałości wchodzącej niegdyś w skład murów miejskich i pochodzącej z 2 poł. XIII w. Baszty Koci Ogon. Po zmianach ustrojowych areszt śledczy stał się obiektem zainteresowania środków masowego przekazu oraz społeczeństwa. Teren jednostki zwiedziło wielu przedstawicieli świata nauki, zagraniczne delegacje służb więziennych z Danii, Węgier, Ukrainy i Hiszpanii. Ciekawostką jest udział toruńskiej „beczki” w filmie w reżyserii Marcina Gładycha pt. „Panoptikon”, ukazującym historię Grodu Kopernika z perspektywy przestępców przebywających w areszcie.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej