Statut Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

§ 1. 1. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach z oddziałem zamiejscowym w Sulejowie, zwany dalej „Ośrodkiem Szkolenia” jest powołany do prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

2. Ośrodek Szkolenia prowadzi szkolenie i doskonalenie zawodowe w systemie:

1) skoszarowanym;
2) samokształcenia kierowanego;
3) elektronicznego kształcenia na odległość
lub w formie łączącej elementy wymienionych systemów.

3. Nadzór nad działalnością Ośrodka Szkolenia sprawuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

§ 2. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka Szkolenia należy, w szczególności:

1) przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań służbowych, a zwłaszcza wyposażenie ich w wiedzę specjalistyczną oraz w umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych;
2) realizacja programów nauczania, kursów przygotowawczych, szkolenia zawodowego, szkoleń specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego;
3) opracowywanie projektów programów nauczania kursów przygotowawczych, szkolenia zawodowego, szkoleń specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego;
4) upowszechnianie współczesnej myśli i aktualnej polityki penitencjarnej oraz rozwijanie i upowszechnianie dorobku i tradycji Służby Więziennej;
5) rozbudzanie wśród słuchaczy potrzeby dokształcania się, doskonalenia i aktualizacji wiedzy oraz rozwijanie ich zainteresowań i aspiracji zawodowych;
6) kształtowanie praworządnych i humanitarnych postaw oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej przez słuchaczy;
7) zapewnienie bazy do realizacji szkolenia poprzez odpowiednie wyposażenie sal dydaktycznych, biblioteki, obiektów sportowych oraz stwarzanie dla słuchaczy odpowiednich warunków socjalno-bytowych;
8) przygotowywanie skryptów i opracowań przedmiotowych oraz ich publikowanie;
9) organizowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym i popularno-naukowym, takich jak w szczególności konferencje seminaria, sympozja;
10) organizowanie zawodów sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin służbowo użytecznych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 6, Ośrodek Szkolenia realizuje w ramach zajęć szkolnych, praktyk szkolnych, działalności pozalekcyjnej, konsultacji i samodzielnej nauki słuchaczy, we współdziałaniu z jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej, szkołami wyższymi, placówkami naukowymi i innymi formacjami prowadzącymi działalność dydaktyczno-szkoleniową.

§ 3. 1. Oprócz zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2, Ośrodek Szkolenia realizuje także zadania:

1) przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia warunków techniczno-organizacyjnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa oraz na czas sytuacji nadzwyczajnych;
2) w zakresie zbiorowego i tymczasowego zakwaterowania funkcjonariuszy Służby Więziennej na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa oraz na czas sytuacji nadzwyczajnych;
3) w zakresie oddziaływań penitencjarnych, o których mowa w art. 67 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, wobec osadzonych w nim zatrudnionych;

2. W Ośrodku Szkolenia organizuje się w razie potrzeby, czasowe miejsce zakwaterowania osadzonych, o których mowa w ust. 1 pkt. 3.

§ 4. Ośrodek Szkolenia może prowadzić inne formy działalności dydaktycznej dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz innych osób realizujących zadania na rzecz Służby Więziennej.

§ 5. 1. Komendant Ośrodka Szkolenia kieruje Ośrodkiem Szkolenia przy pomocy zastępców komendanta, głównego księgowego oraz kierowników działów.

2. Szczegółowy podział czynności i kompetencji w kierownictwie Ośrodka Szkolenia określa zarządzenie komendanta Ośrodka Szkolenia.

3. Komendant Ośrodka Szkolenia może upoważnić poszczególnych funkcjonariuszy lub pracowników Ośrodka Szkolenia do wydawania w jego imieniu decyzji lub rozkazów w określonych sprawach.

§ 6. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka Szkolenia tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) działy:
a) dział finansowy,
b) dział kwatermistrzowski,
c) dział ochrony,
d) dział kadr i szkolenia;
2) centralna składnica uzbrojenia;
3) samodzielne stanowiska:
a) samodzielne stanowisko ds. bhp i zatrudnienia,
b) samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
4) administrator bezpieczeństwa informacji i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
5) radca prawny.

2. Komendant Ośrodka Szkolenia może powoływać nieetatowe zespoły celem prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie efektywności szkolenia oraz problemów penitencjarnych wymagających diagnozy i oceny.

3. Zespoły, o których mowa w ust. 2, prowadzą swoją działalność w porozumieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

4. W zakresie realizacji prac, o których mowa w ust. 2, Ośrodek Szkolenia może współdziałać z placówkami naukowymi na podstawie zawieranych umów.

§ 7. 1. Do zakresu działań komendanta Ośrodka Szkolenia, oprócz zadań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, należy w szczególności:

1) zarządzanie powierzonym majątkiem, właściwe jego zabezpieczenie i utrzymywanie w należytym stanie;
2) zarządzanie Ośrodkiem Szkolenia w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie i realizację postawionych zadań;
3) wykonywanie zadań dysponenta środków budżetowych III stopnia;
4) racjonalne wykorzystanie środków budżetowych;
5) organizowanie i nadzorowanie zatrudnienia osadzonych;
6) organizowanie ochrony przeciwpożarowej Ośrodka Szkolenia;
7) prowadzenie spraw osobowych w zakresie określonym odrębnymi przepisami oraz kształtowanie właściwych postaw zawodowych i etyczno-moralnych funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkolenia;
8) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszom i pracownikom Ośrodka Szkolenia, a także osobom w nim przebywającym;
9) załatwianie próśb, skarg i wniosków w sprawach dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkolenia oraz osadzonych wykonujących pracę w Ośrodku Szkolenia;
10) wykonywanie poleceń i wytycznych wyższych przełożonych oraz organów nadzoru penitencjarnego;
11) tworzenie i rozwijanie bazy szkoleniowej i sportowej Ośrodka Szkolenia.

2. Komendant powołuje Radę Pedagogiczną, która jest kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym.

3. Do zadań Rady Pedagogicznej należy w szczególności wyrażanie opinii związanych z działalnością, dydaktyczno-wychowawczą Ośrodka Szkolenia.

4. Szczegółowy zakres zadań, skład oraz tryb zwoływania posiedzeń i sposób ich dokumentowania, a także sposób obsługi Rady Pedagogicznej określa zarządzenia komendanta Ośrodka Szkolenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej