Oddział przeznaczony jest dla skazanych kobiet zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach dla młodocianych typu otwartego oraz skazanych dorosłych pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu otwartego jak i recydywistów penitencjarnych odbywających kare pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu otwartego.

Osadzone odbywające karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce aktywnie uczestniczą w pracach społecznych na rzecz samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne.

Historia Oddziału Zewnętrznego w Opolu
Z dniem 3.04.1989 r. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości zniesiono Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego Opole w Choruli k.Opola, tworząc na jego miejsce Zakład Karny Przejściowy w Choruli. Budynki w Choruli były własnością Cementowni „Odra”. W związku ze zmianami, które zaszły w Polsce, jesienią 1989 r. dla obu stron tj. cementowni i więziennictwa taki stan rzeczy był niezadowalający ze względów ekonomicznych. W związku z powyższym decyzją Dyrektora Generalnego Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w dniu 6.08.1990 r. przeniesiono Zakład Karny Przejściowy z Choruli do Opola na ul. Partyzancką 72 do budynków zlikwidowanego Ośrodka Przystosowania Społecznego. We wrześniu roku 1997 Zakład Karny Przejściowy w Opolu, w związku ze zmianami kodeksowymi, przekształcono w Zakład Karny w Opolu. Od dnia 1 października 2017 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 roku zniesiono Zakład Karny w Opolu, w jego miejsce tworząc Oddział Zewnętrzny w Opolu administracyjnie podległy Aresztowi Śledczemu w Opolu.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej