Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie istnieje od 1996 roku - został powołany przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 20.08.1996 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów. Struktura organizacyjna Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie obejmuje dyrektora okręgowego oraz podległych mu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych więziennictwa. Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie podlega 7 jednostek organizacyjnych oraz 3 oddziały zewnętrzne.

xfind-us-facebook.png.pagespeed.ic.ZyMi0-Dcvi.png

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie istnieje od 1996 roku - został powołany przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 20.08.1996 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów. Aktualnie, po zmianie Ustawy o Służbie Więziennej, kwestie siedziby oraz terytorialnego zasięgu, a także zakresu działania dyrektora okręgowego i struktury organizacyjnej okręgowego inspektoratu reguluje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.08.2010 roku (Dz. Urz. MS 2010, nr 8, poz. 116). Struktura organizacyjna Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie obejmuje dyrektora okręgowego oraz podległych mu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych więziennictwa. Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie podlega 7 jednostek organizacyjnych, w tym 6 zakładów karnych, 1 areszt śledczy oraz 3 oddziały zewnętrzne. W zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu krakowskiego może przebywać obecnie prawie 5.5 tysiąca osadzonych. W jednostkach organizacyjnych pełni służbę ponad 1800 funkcjonariuszy. Dysponujemy również ponad stu etatami cywilnymi. Wśród wszystkich więzienników ponad 54 % posiada wykształcenie wyższe.

Jednostki penitencjarne w okręgu krakowskim przeznaczone są dla wszystkich kategorii osadzonych. Przebywają w nich: kobiety i mężczyźni, tymczasowo aresztowani i skazani – młodociani, odbywający karę po raz pierwszy i recydywiści penitencjarni. Znajdują się zakłady karne typu półotwartego i otwartego oraz zamkniętego. W zakładach i aresztach, w ramach działań kierowanych do osób pozbawionych wolności, prowadzone są szerokie oddziaływania penitencjarne o charakterze indywidualnym i grupowym, również w ramach kompleksowych programów readaptacji społecznej. Prowadzone są też oddziaływania terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo. W zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu działa zespół szkół zawodowych. Osadzeni w naszych jednostkach korzystają też z nauczania poza obrębem zakładów karnych oraz, bardzo szeroko, z prowadzonego kształcenia na kursach zawodowych i dokształcających. W organizowaniu oddziaływań, w szczególności szkoleń kursowych, korzystamy ze środków unijnych. Przy Areszcie Śledczym w Krakowie znajduje się jeden z większych szpitali więziennych (dla 105 osadzonych), który posiada oddział internistyczny, chirurgiczny oraz obserwacji sądowo-psychiatrycznej. W areszcie tym funkcjonuje także ośrodek diagnostyczny. Krakowskie więziennictwo prowadzi szeroką współpracę ze środowiskiem zewnętrznym  w zakresie readaptacji społecznej skazanych. Jednym z najważniejszych środków oddziaływania jest zatrudnienie – zarówno odpłatne jak i społeczne. Roczna liczba godzin, przepracowanych nieodpłatnie przez osadzonych na rzecz samorządów oraz instytucji charytatywnych, sięga kilkuset tysięcy. 
W części jednostek penitencjarnych przebywają osadzeni tzw. „niebezpieczni”, a w Zakładzie Karnym w Tarnowie w wydzielonym, nowoczesnym oddziale dla 28 więźniów. Przy Zakładzie Karnym w Nowym Sączu ma swoją siedzibę krakowska Grupa Interwencyjna Służby Więziennej.

Pozytywną i trwale stosowaną praktyką inspektoratu, obok standardowego funkcjonowania wynikającego z ustawowych i podustawowych aktów prawnych,  jest czerpanie doświadczeń i kreowanie innowacyjnych rozwiązań. Sprzyja temu systematycznie utrzymywana współpraca z instytucjami samorządowymi, ośrodkami akademickimi, instytucjami państwowymi i pozarządowymi oraz zagranicznymi. Pozwala na wymianę doświadczeń i poszukiwanie nowych rozwiązań dla problemów stojących przed więziennictwem.  OISW podejmuje tym samym próby poszukiwania nowych, bardziej skutecznych, sposobów oddziaływania penitencjarnego i wykonywania tymczasowego aresztowania oraz ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw przebywającymi w zakładach karnych i aresztach. Krakowski inspektorat, ze względu na swoją działalność oraz korzystną lokalizacje, jest też instytucją nawiązującą intensywne kontakty zagraniczne, które z jednej strony dają nam możliwość poznania innych rozwiązań penitencjarnych, z drugiej stanowią dogodną bazę dla budowania pozytywnego wizerunku polskiej Służby Więziennej. Każdego roku mamy możliwość gościć na terenie inspektoratu i jednostek podległych kilkanaście delegacji zagranicznych. Reprezentacja krakowskiej Służby Więziennej w trakcie uroczystości państwowych, samorządowych i branżowych, współpraca ze społeczeństwem, z innymi służbami, zapraszanie do współdziałania osób spoza więziennictwa, działalność prasowa, otwartość na krytykę i zmiany stanowią dla krakowskiego więziennictwa fundament budowania wizerunku współczesnego funkcjonariusza SW.

Jednostki wchodzące w skład OISW w Krakowie.
Każdą z naszych jednostek organizacyjnych można postrzegać w perspektywie jej swoistej wizytówki – cechy lub działania, które oprócz standardowych zadań charakterystycznych dla SW w całej Polsce, identyfikuje ją na zewnątrz. I tak:
 
Areszt Śledczy w Krakowie przy ul. Montelupich kojarzony jest jako tradycyjne krakowskie więzienie, już z okresu międzywojennego. Później, w okresie okupacji niemieckiej i stalinizmu - miejsce martyrologii narodowej. Obecnie areszt jest jednostką, która posiada szpital więzienny dla pacjentów z kilku województw i okręgów południowej Polski. Blok szpitalny ma oddział internistyczny, chirurgiczny oraz obserwacji sądowo-psychiatrycznej. W areszcie, który stanowi główne zaplecze dla krakowskich organów dysponujących w zakresie wykonania tymczasowego aresztowania, przebywają często ludzie oskarżeni o najpoważniejsze czyny i sprawy skupiające uwagę opinii publicznej.
Monte.jpg
 
Oddział Zewnętrzny w Krakowie Nowej Hucie Aresztu Śledczego w Krakowie – półotwarta jednostka penitencjarna z oddziałami dla mężczyzn i dla kobiet, szeroko współpracująca z różnymi instytucjami. Główne, penitencjarne zaplecze dla samorządów i instytucji pomocowych na terenie Krakowa w zakresie prac społecznych. Kilka lat temu zakład został wyróżniony prestiżowym tytułem „Filantropa Roku AD 2009”.
Huta.jpg
 
Zakład Karny w Nowym Sączu – to zamknięta jednostka penitencjarna, w której izolowani są od społeczeństwa jedni z groźniejszych przestępców Sądecczyzny. Przy zakładzie ma swoją siedzibę krakowska GISW. Od kilku lat odbywają się tam również lekcje wychowawcze dla młodzieży – starannie zaprojektowane i przeprowadzone przez sądecką kadrę działania z zakresu profilaktyki społecznej.
Sącz.jpg
 
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu. Wiśnicz to malownicza miejscowość ze słynnym w regionie liceum plastycznym. To również jedna z najstarszych jednostek penitencjarnych na terenie kraju, ze zlokalizowanym na jej terenie zabytkiem – ruinami zniszczonego podczas wojny kościoła, który jest okresowo udostępniany zwiedzającym. W zakładzie karnym znajduje się zespół szkół zawodowych oraz jest prowadzona terapia dla uzależnionych od alkoholu recydywistów penitencjarnych.
Wiśczni.jpg
 
Zakład Karny w Tarnowie to również jednostka penitencjarna typu zamkniętego, posiadająca wydzielony oddział dla tzw. „niebezpiecznych” czyli osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, dla których wydzielono odrębny oddział zapewniający ich szczególną ochronę. Ponadto tarnowski zakład jest przystosowany do pobytu w nim chorych na cukrzycę insulino zależną. Zakład posiada również oddział półotwarty, z którego znaczna część więźniów pracuje w systemie bez konwojenta na terenie Tarnowa i okolic. Tarnowscy penitencjarzyści chętnie współpracują z placówkami edukacyjnymi i ośrodkami naukowo badawczymi.
Tarnów.jpg
Oddział Zewnętrzny w Tarnowie Mościcach Zakładu Karnego w Tarnowie – jest to druga jednostka penitencjarna zlokalizowana na terenie Tarnowa. Półotwarty zakład z oddziałem otwartym stanowi dobre zaplecze dla realizacji współpracy ze środowiskiem lokalnym – zarówno w zakresie zatrudnienia osadzonych, jak i przygotowania ich do zwolnienia. Jednostka realizuje, rok rocznie, wiele programów o charakterze resocjalizacyjnym. Mościccy funkcjonariusze równie często reprezentują Służbę Więzienną na konferencjach i spotkaniach, aktywnie działając na rzecz upowszechniania wiedzy dotyczącej systemu penitencjarnego i zadań służbowych. Od kilku lat w zakładzie funkcjonuje też teatr więzienny „Trubadur” dający swoje przedstawienia poza murami więzienia.
Mościce.jpg
Zakład Karny w Trzebini – jednostka typu półotwartego i otwartego, zlokalizowana w zachodniej części Małopolski. W zakresie społecznej readaptacji i redukcji szkód społecznych wynikających z przestępczości, jednostka penitencjarna współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami samorządowymi, charytatywnymi, edukacyjnymi i kulturalno-oświatowymi. W zakładzie są m.in. realizowane do kilku lat programy resocjalizacyjne wspólnie z PCK, lokalnymi muzeami i ośrodkami kultury, a przede wszystkim, w zakresie budowania postaw empatycznych, z jaworznickim hospicjum oraz Fundacją im. Brata Alberta w Radwanowicach.
Trzebinia.jpg
Zakład Karny w Wadowicach. Jednostka typu zamkniętego, z oddziałem aresztowym, stanowiącym zaplecze w wykonywaniu tymczasowego aresztowania dla pobliskich organów dysponujących. Podobnie, jak inne jednostki prowadzi bardzo dobrą współpracę z lokalnym samorządem oraz instytucjami charytatywnymi. Umożliwia to stosowanie bogatego spektrum oddziaływań penitencjarnych oraz prowadzenie działań ukazujących społeczeństwu prawdziwą rolę i zadania Służby Więziennej.
Wadowice.jpg
 

 
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie realizuje w szczególności zadania na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.

Ochrona społeczeństwa
Humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności
Resocjalizacja skazanych

prezentacja OISW Kraków październik 2016.jpg

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej