Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie został utworzony 1 września 1996 roku. Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie podlega od 1 stycznia 2022 roku 10 jednostek penitencjarnych, w tym siedem zakładów karnych: w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Opolu Lubelskim, Włodawie, Zamościu i  Żytkowicach, trzy areszty śledcze: w Krasnymstawie, Lublinie, Radomiu oraz cztery oddziały zewnętrzne: w Zamościu,  Zabłociu, Radomiu i Pionkach.

 

Pojemność jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego wynosi 6732 miejsc zakwaterowania.

Okręg dysponuje 6 oddziałami terapeutycznymi (ZK Biała Podlaska, AŚ Radom, ZK Zamość, OZ Zamość, ZK Opole Lubelskie,  ZK Chełm). Pięć pierwszch przeznaczonych jest dla osób uzależnionych od alkoholu, a oddział w Chełmie dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Przy Zakładzie Karnym we Włodawie i Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. W Areszcie Śledczym w Radomiu funkcjonuje  przywięzienny szpital o pojemności 54 łóżek z dwoma oddziałami - oddziałem wieloprofilowym oraz oddziałem psychiatrii sądowej.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie pracuje 25 funkcjonariuszy i 5 pracowników cywilnych. Jego siedziba mieści się w oddanych do użytku w 2006 roku pomieszczeniach administrowanych przez Areszt Śledczy w Lublinie.

 

JEDNOSTKI PENITENCJARNE W OKRĘGU LUBELSKIM

Areszt Śledczy w Lublinie przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych kobiet i mężczyzn, a także skazanych mężczyzn i kobiet odbywających karę po raz pierwszy. W jednostce funkcjonuje ośrodek diagnostyczny służący do przeprowadzania badań psychologiczno-penitencjarnych oraz oddział dla osadzonych tzw. „niebezpiecznych”. Pojemność nominalna jednostki wynosi 1048 miejsc zakwaterowania. Jest to największa jednostka penitencjarna w okręgu lubelskim.

as-lublin.jpg

 

Areszt Śledczy w Krasnymstawie jest jednostką przeznaczoną dla recydywistów penitencjarnych, zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie typu półotwartego i otwartego. Pojemność aresztu wynosi 275 miejsc zakwaterowania.

as-krasnystaw.jpg

 

Areszt Śledczy w Radomiu jest jedną z największych jednostek penitencjarnych w Polsce. Pojemność określona jest na 1081 miejsc zakwaterowania. Na terenie funkcjonują 3 pawilony mieszkalne – jeden dla tymczasowo aresztowanych, drugi typu zamkniętego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych, trzeci - dla skazanych i tymczasowo aresztowanych zakwalifikowanych, jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu karnego.

 

Oddział Zewnętrzny w Radomiu utworzony został w 1987 roku. Przeznaczony jest dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy w zakładzie karnym typu półotwartego o pojemności 65 miejsc.

 

Zakład Karny w Białej Podlaskiej jest najstarszą jednostką penitencjarną w okręgu lubelskim. Podstawowym przeznaczeniem zakładu jest wykonywanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec recydywistów penitencjarnych. W ramach zakładu funkcjonuje także oddział dla tymczasowo aresztowanych, oddział typu półotwartego oraz oddział dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Pojemność jednostki wynosi 395 miejsc zakwaterowania.

zk-biala-podlaska.jpg

 

Oddział Zewnętrzny w Zabłociu stanowi jednostkę penitencjarną typu półotwartego i otwartego przeznaczoną dla recydywistów penitencjarnych. Pojemność jednostki to 125 miejsc.

od-zablocie.jpg

 

Zakład Karny w Chełmie to jednostka typu zamkniętego przeznaczona dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych z oddziałami aresztu śledczego, oddziałem typu półotwartego dla mężczyzn i oddziałem terapeutycznym dla recydywistów z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Pojemność jednostki została określona na 706 miejsc.

zk-chelm.jpg

 

Zakład Karny w Hrubieszowie to jednostka typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem aresztu śledczego oraz oddziałami typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. W jednostce, w odpowiednio przystosowanej celi, mogą również odbywać karę skazani niepełnosprawni fizycznie. Pojemność hrubieszowskiego więzienia wynosi 630 miejsc zakwaterowania.

zk-hrubieszow.jpg

 

Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest zakładem typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodocianych z dwoma wydzielonymi oddziałami dla tymczasowo aresztowanych oraz z wydzielonym oddziałem zakładu typu półotwartego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Pojemność jednostki wynosi 627 miejsca zakwaterowania.

zk-opole-lubelskie.jpg

 

Zakład Karny we Włodawie jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego i półotwartego dla recydywistów penitencjarnych, w której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pojemność zakładu została określona na 507 miejsc zakwaterowania dla skazanych.

zk-wlodawa.jpg

 

Zakład Karny w Zamościu jest jednostką, przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, w tym młodocianych. Pojemność jednostki wynosi 644 miejsca zakwaterowania, w tym Zakład Karny w Zamościu 285, Oddział Zewnętrzny 359.

zk-zamosc.jpg

 

Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Zamościu

Oddział Zewnętrzny stanowi jednostkę penitencjarną typu półotwartego przeznaczoną dla skazanych mężczyzn, odbywających karę po raz pierwszy. Ogólna pojemność jednostki wynosi 349 miejsca zakwaterowania

odzk-zamosc.jpg


 

Zakład Karny w Żytkowicach to jednostka typu półotwartego, przeznaczona dla dorosłych recydywistów penitencjarnych. Pojemność jednostki  wynosi 427 miejsc zakwaterowania..

 

Oddział Zewnętrzny w Pionkach to jednostka penitencjarna w której karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego półotwartego z oddziałem otwartym odbywają recydywiści penitencjarni z podgrupą klasyfikacyjna R2 oraz R3. Jednostka posiada 134 miejsca.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej