Zakład Karny w Herbach jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy z wydzielonymi oddziałami dla: tymczasowo aresztowanych, skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego półotwartego oraz młodocianych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego zamkniętego i półotwartego. Ustalona pojemność jednostki to 405 miejsc.

Dzieje Zakładu Karnego w Herbach biorą swój początek 31 stycznia 1974 roku. Tego dnia w Warszawie zawarto porozumienie między Centralnym Zarządem Utrzymania Kolei Ministerstwa Komunikacji, a Centralnym Zarządem Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące zatrudnienia więźniów na terenie Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Na mocy tego porozumienia utworzono przy Areszcie Śledczym w Częstochowie Oddział Zewnętrzny w Herbach przeznaczony dla skazanych recydywistów. Ewenementem w skali kraju był fakt, że skazani mieszkali w zaadaptowanych w tym celu wagonach kolejowych. Oddział Zewnętrzny powstał w miejscowości Herby, w pobliżu stacji kolejowej Herby Stare. W lutym 1975 roku podjęto starania mające na celu rozpoczęcie budowy Ośrodka Pracy Więźniów w Herbach dla ok. 400 skazanych. Po czteroletnich przygotowaniach i ustaleniach, 15 września 1979 roku ówczesny wojewoda częstochowski wydał pozytywną opinię dotyczącą budowy Zakładu Karnego w Herbach. Zakładano, że inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 38 miesięcy. Jednakże decyzją Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1981 roku budowę obiektu wstrzymano. W kwietniu 1982 roku Ministerstwo Komunikacji wydało zgodę na kontynuację budowy. Z różnych przyczyn termin zakończenia budowy uległ przesunięciu. Dopiero 11 grudnia 1990 roku podpisano protokół przekazania i przyjęcia do eksploatacji Zakładu Karnego w Herbach. Jeszcze w tym samym miesiącu w budynku penitencjarnym zostali zakwaterowani skazani mieszkający dotychczas w wagonach kolejowych.
Formalnie Zakład Karny w Herbach został utworzony mocą zarządzenia Nr 16/90CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 1990 roku. Mimo, że jednostkę wybudowano z zamiarem zorganizowania w niej zakładu karnego typu półotwartego od chwili powstania kilkakrtotnie zmieniano jej przeznaczenie. Pierwotnie był to zakład typu półotwartego dla skazanych recydywistów. Później wydzielono w nim oddział dla tymczasowo aresztowanych. Kolejne zmiany przeznaczenia zakładu spowodowały, że w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego zaczęto umieszczać skazanych młodocianych oraz dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i doprowadziły do obecnego ukszatałtowania przeznaczenia jednostki. Zakład Karny w Herbach znajduje się w miejscowości Herby, położonej na trasie Częstochowa – Lubliniec – Opole, w odległości ok. 20 km od Częstochowy i w takiej samej odległości od Lublińca.
Od dnia 01 grudnia 2018 r. na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Lublińcu z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS z 2018 r. poz. 243) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia w Lublińcu Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Lublińcu z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.MS z 2018 r. poz. 245), w wyniku reorganizacji jednostek Służby Więziennej, Zakład Karny w Lublińcu został przekształcony w Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Herbach.

 

opracowanie: kpt. Izabela Kapkowska

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej