Zakład Karny w Goleniowie jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczonądo odbywania kary przez mężczyzn recydywistów penitencjarnych. W zakładzie wyznaczono oddział aresztu śledczego.

          Od dnia 03.03.2018r. w Zakładzie Karnym w Goleniowie mogą przebywać również kobiety. Kierowane do zakładu typu zamkniętego, odbywające kare po raz pierwszy oraz recydywistki penitencjarne. W ramach zakładu typu półotwartego kobiety odbywające kare po raz pierwszy i młodociane.

         W goleniowskim więzieniu wyznaczony został oddziały dla skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu oraz skazanych wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych. Terapia prowadzona jest wobec skazanych recydywistów z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, uzależnionych od alkoholu oraz sprawców przestępstw popełnionych w związkuz zaburzeniami preferencji seksualnych. Pojemność ewidencyjna zakładu wynosi 1039 osadzonych, z czego 916 miejsc przeznaczonych dla mężczyzn, 123 miejsca dla kobiet. Zakład Karnyw Goleniowie zajmuje powierzchnię 6,58 ha, usytuowany jest na obrzeżach miasta przy drogach krajowych S3 i S6.
 

Rys historyczny jednostki

          Więzienie w Goleniowie powstało w XIX wieku. Informacji na jego temat w dostępnej literaturze jest bardzo niewiele. Związane jest to prawdopodobnie z charakterem obiektu. Z lat 60 XIX wieku pochodzi wzmianka o gruncie wykupionym od miasta przez skarb państwa pruskiego w celu budowy więzienia. Był to teren o powierzchni ponad 201 mórg (około 40 ha). Więzienie zostało zaznaczone na mapach z lat 80 XIX wieku i 20 XX wieku. Posiadało ono wówczas zasadniczy obrys obecnego zespołu. Na mapie z lat 30 XX wieku naniesiono nazwę „Zentral-Gefengnis” – Więzienie Centralne. W okresie II wojny światowej na terenie więzienia goleniowskiego przetrzymywano antyfaszystów różnych narodowości. Wojnę zabudowania więzienne przetrwały w niezłym stanie i po wyzwoleniu Goleniowa zostały natychmiast wykorzystane do osadzania zbrodniarzy wojennych. Lata siedemdziesiąte to okres, w którym zmieniono profil zakładu: przeznaczono go dla wielokrotnie karanych i szczególnie zdemoralizowanych recydywistów. W roku 1965 wiezienie przybrało nazwę Zakładu Karnego w Goleniowie. Koniec lat osiemdziesiątych to wzrost niepokojów społecznych w całym kraju, które nie ominęły również polskiego więziennictwa, w tym także Zakładu Karnego w Goleniowie. W okresie od sierpnia do października 1989 roku nastąpiła radykalizacja form protestu: głodówki, okupacja terenów i obiektów przedsiębiorstw, manifestacja protestu poprzez wyjście na dachy budynków, wywieszanie transparentów, zakładanie opasek przez komitety protestacyjne. W dniu 7 grudnia doszło do przejęcia i opanowania przez skazanych dwóch pawilonów mieszkalnych. Podpalono niektóre pomieszczenia, wzniecano pożary na korytarzach i klatkach schodowych, tworząc zapory ogniowe. Dwa dni później skazani podporządkowali się wezwaniom do zaprzestania akcji protestacyjnej. W wyniku buntu zakład poniósł poważne straty materialne. Od początku lat dziewięćdziesiątych trwał permanentny remont jednostki, w trakcie którego oddano do użytku pięć kondygnacji oddziałów mieszkalnych, nowoczesną izbę chorych oraz salę gimnastyczną. W grudniu 2002 r. w Zakładzie Karnym w Goleniowie uruchomiono oddział dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki (tzw. oddział dla niebezpiecznych). Jest to obiekt nowoczesny, bezpieczny, całodobowo monitorowany za pomocą urządzeń elektronicznych. Tym samym zakład może przyjmować osadzonych bez względu na stopień zagrożenia społecznego ich czynów. W 2005 roku zakończono przebudowę i remont pawilonu Centralnego włącznie z niezbędną infrastrukturą do jego zasiedlenia. W tym samym okresie wyremontowano i zmodernizowano kompleks gospodarczy – powstała nowoczesna i ekologiczna kotłownia oraz kuchnia spełniająca wymogi systemu HACCP.

W roku 2003 zakład został wpisany do rejestru zabytków.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej