Zakład Karny w Inowrocławiu jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Pojemność jednostki wynosi 346 miejsc. Zakład podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Bydgoszczy. Położony jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Od dnia 1 kwietnia 2018 roku Zakład karny w Inowrocławiu posiada Oddział Zewnętrzny w Toruniu, który powstały w miejsce Aresztu Śledczego w Toruniu zniesionego Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 r.

 

Historia

W latach 1900 – 1901 w Inowrocławiu wybudowano w stylu północnego neorenesansu okazały gmach Sądu Powiatowego (dziś siedziba Sądu Rejonowego) a za nim budynek więzienia. Ówczesny układ budynku do czasów obecnych pozostał nie zmieniony. Składa się z czterech kondygnacji w kształcie krzyża. W czerwcu 1928 roku, więzienie w Inowrocławiu zaliczone zostało do II klasy więzień karno – śledczych przewidzianych do więzień o pojemności od 150 do 450 osób, z wyrokami kar od 1 roku do 3 lat więzienia. Od lat 30-tych XX wieku w inowrocławskim więzieniu wykonywana była kara śmierci.

Lata 1939 – 1956 były najbardziej ponurymi kartami historii w dziejach inowrocławskiego więzienia. Egzekucji Polaków dokonywano na terenie więzienia (ciała pomordowanych wywożono do rowów przeciwlotniczych, które znajdowały się za murami więzienia), jak i poza jego murami, a przede wszystkim w lasach koło Gniewkowa. Szczególnie znana i głośna stała się sprawa rozstrzelania na terenie więzienia w nocy z 22/23 października 1939 roku 56 więźniów. Wydarzenia te nazwano "krwawą niedzielą inowrocławską". Dla uczczenia pamięci represjonowanych i pomordowanych osób w październiku 1996 roku na murze więzienia umieszczona została tablica, która daje świadectwo tych wydarzeń.

Więzienie w Inowrocławiu w okresie powojennym nie miało jednolitego charakteru izolacyjnego. W latach 1946-1947 w celach o powierzchni 6-7 m2 przebywało od trzech do czterech skazanych. Natomiast w latach 1950-1951 - od czterech do pięciu. W 1963 roku dla potrzeb zwiększającej się liczby osadzonych, na terenie bezpośrednio przylegającym do więzienia w Inowrocławiu pobudowany został parterowy pawilon, w którym zorganizowano oddział dla recydywistów penitencjarnych.
 

Areszt Śledczy

Zarządzeniem Nr 23/84 CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1984 nastąpiła zmiana Zakładu Karnego w Inowrocławiu na Areszt Śledczy w Inowrocławiu (przeznaczenie jednostki – dla skazanych dla recydywistów penitencjarnych ZK typu zamkniętego, typu półotwartego i otwartego).

W 2010 roku w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu utworzono dwa oddziały penitencjarne.
 

Ponownie Zakład Karny

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2014 roku, z dniem 1 maja 2014 roku Areszt Śledczy w Inowrocławiu został zniesiony a utworzony Zakład Karny w Inowrocławiu. Jednostka przeznaczona jest dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego z wyznaczonym oddziałem terapeutycznym dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu.

 

Oddziaływania psychokorekcyjne

W ramach oddziaływań psychokorekcyjnych prowadzone są w zakładzie liczne programy resocjalizacji – "Stop agresji", "Respekt" – dla sprawców przestępstw z użyciem przemocy, "Labirynt uzależnień", "Piłeś nie jedź" – dla skazanych z problemem nadużywania i uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, a także inne - "Przez sport do wolności", "Samodzielność w urzędach administracji", "Być ojcem".
 

Praca z uzależnionymi

Od 1 maja 2014r. W Jednostce funkcjonuje Oddział dla recydywistów penitencjarnych uzależnionych od alkoholu. Mieści on 31 miejsc dla skazanych.

Ponadto dla skazach uzależnionych od alkoholu utworzono grupę Anonimowych Alkoholików AA „Nadzieja”, która działa na terenie jednostki już od ponad 30 lat. Grupa spotyka się w każdy poniedziałek w godz. 16.30 – 18.00, w mityngach otwartych uczestniczyć mogą posłannicy grup wolnościowych po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora.

 

Resocjalizacja przez sport

W 1989 roku powstało w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu Koło Sportowe „Paragraf”, który w 1995 zostało przekształcone w Klub Olimpijczyka „Paragraf”. Obok czynnego uprawiania sportu skazani - członkowie Klubu, biorą udział w licznych wycieczkach i imprezach sportowych organizowanych poza terenem jednostki, a także spotkaniach ze sportowcami.
 

System Dozoru Elektronicznego

 

W 2018 roku na terenie zakładu karnego powołano Zespół Terenowy Systemu Dozoru Elektronicznego. Podstawowym zadaniem zespołu jest przede wszystkim realizacja czynności materialno technicznych związanch z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie elektronicznym. Realizacja wizyt polega między innymi na: sprawdzaniu warunków technicznych; instalacji urządzeń monitorujących; dezinstalacji urządzeń monitorujących po zakończeniu lub przerwaniu odbywania kary, jak również wizyty związane z kontrolą lub naruszeniem warunków odbywania kary.

W 2020 roku z uwagi na rozwój systemu oraz wzrost ilości osób chętnych do odbywania kary w "elektronicznym więzieniu", w strukturze Zakładu Karnego w Inowrocławiu, wyodrębniono nowy dział służby jakim jest Dział Dozoru Elektronicznego.

Zaletą SDE jest wyższy stopień dolegliwości i kontroli niż dotychczas stosowane środki probacyjne, a zarazem niższy stopień negatywnych konsekwencji wykonania kary niż w przypadku izolacji skazanych. Wykonywanie kar w tym systemie nie powoduje negatywnych skutków psychologicznych i społecznych wynikających z długotrwałej izolacji więźniów, osłabienia więzi społecznych oraz zjawiska tzw. „prizonizacji”, czyli uzależniania osadzonego od systemu penitencjarnego, przejmującego za skazanego odpowiedzialność za zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych. Poprzez stworzenie warunków do odbywania kary poza zakładami karnymi System pozwala równocześnie ograniczyć ryzyko deprawacji sprawców mniej społecznie szkodliwych przestępstw. Podkreślić należy przy tym, że wykonywanie kary w SDE jest kilkukrotnie tańsze niż wykonywanie kar izolacyjnych w zakładach penitencjarnych.

 

Praca dla więźniów

Zakład Karny w Inowrocławiu prowadzi w szerokim zakresie odpłatne zatrudnienie skazanych poza zakładem w systemie bez konwojenta na rzecz kontrahentów zewnętrznych. Jednostka współpracuje z ponad dwudziestoma lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej