Zakład Karny w Kluczborku jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Łodzi.

Zakład Karny w Kluczborku to zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.

Od dnia 01 grudnia 2021r. na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim z dnia 19 listopada 2021r. (Dz.Urz. MS z 2021r. poz. 306) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia w Sierakowie Śląskim Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Kluczborku z dnia 19 listopada 2021r. (Dz. Urz. MS z 2021r. poz. 283) w wyniku reorganizacji jednostek Służby Więziennej, utworzono Oddział Zewnętrzny w Sierakowie Śląskim podległy dyrektorowi Zakładu Karnego w Kluczborku. Oddział Zewnętrzny w Sierakowie Śląskim jest jednostką typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.

Łączna pojemność Zakładu Karnego w Kluczborku wynosi 1054 miejsca, w tym Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim wynosi 624 miejsca.

Na terenie jednostki działa świetlica, radiowęzeł, biblioteka. Opiekę medyczną zapewnia więźniom dobrze wyposażony Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudniający lekarzy różnych specjalności i średni personel medyczny. Do dyspozycji są 9 miejsca w izbie chorych. W zakładzie karnym, ze znaczącym udziałem instytucji i organizacji społecznych, kulturalnych, wychowawczych oraz religijnych, prowadzona jest wobec osadzonych profilaktyka uzależnień. W jednostce działa grupa wsparcia Anonimowych Alkoholików z Gorzowa Śląskiego. 

W Zakładzie Karnym w Kluczborku duży nacisk kładzie się na jak najszersze zatrudnienie osadzonych. Stąd też osadzeni wykonują pracę wewnątrz zakładu na różnych stanowiskach, jak i w firmach zewnętrznych. W dniu 15.11.2021r. zakończono budowę hali na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku, która jest współfinansowana ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Jest to program pomocy publicznej dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności zatwierdzony przez Komisję Europejską o numerze referencyjnym SA.46134 (2016/N). Cała inwestycja to koszt 2 512 662,34 zł. Na terenie hali są produkowane statywy muzyczne z akcesoriami, elementy konstrukcyjne do fotowoltaiki oraz montaż skrzyń transportowych (flight case). Producentem jest firma Athletic         sp.   z o.o. z siedzibą w Kluczborku. Na terenie hali  zatrudnienie odpłatne na 8/8 etatu podjęło 50 osadzonych z podgrupą klasyfikacyjną R-1 na 2 zmiany po 25 osób.

Historia Zakładu Karnego w Kluczborku
Brak danych o autorze i dacie budowy, analiza stylowa i budowlana wskazuje, iż budynek powstał około 1900 roku, z przeznaczeniem na więzienie. Budynek wolno stojący otoczony murem z bramami, posiadający typowe dla budynków więziennych z przełomu XIX i XX wieku bryłę oraz wystrój elewacji utrzymany w stylu nawiązującym do gotyku w formie uproszczonej, tzw. "szkoła hanowerska neogotyku". Budynek murowany 4-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym w dachu stromym krytym dachówką ceramiczną. Założony w rzucie kształcie litery T, bryła symetryczna rozczłonkowana. Elewacja w całości z czerwonej cegły licówki. Elewacja południowa - 3 częściowa, symetryczna, środkowa część 5-osiowa ujęta dwoma 3-osiowymi ryzalitami, z naczółkami. Elewacja zachodnia - 2-częściowa, niesymetryczna. Podłużna część 11 -osiowa zamknięta ryzalitem 3-osiowym. Elewacja wschodnia - jak elewacja zachodnia lecz ryzalit 4-osiowy. Elewacja północna - szczytowa, symetryczna, 1 - osiowa. Budynek ten stanowi dobro kultury w rozumieniu ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Na wniosek zakładu z dniem 2 marca 1995 roku budynek więzienia został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem rejestru 2348/9. Do 1971 roku tutejsza jednostka posiadała nazwę Więzienie Karno-Śledcze. Od dnia 1 września 1971 roku funkcjonowała jako areszt śledczy, a od 1 lipca 1976 roku do dnia dzisiejszego jako zakład karny.

W 2007 roku, w ramach rządowego „Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006–2009”, w Zakładzie Karnym w Kluczborku rozpoczęto działania inwestycyjne mające na celu budowę pawilonu zakwaterowania osadzonych o pojemności 258 miejsc, oraz budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury technicznej jednostki. Z końcem 2007 roku, w ramach budowy i rozbudowy infrastruktury rozpoczęto budowę budynku administracyjnego. W budynku jest sala widzeń. W bezpośrednim sąsiedztwie sal widzeń znajduje się również doskonale wyposażona kantyna, której głównym zadaniem jest zapewnienie realizacji ustawowego prawa osadzonych do dokonywania zakupów artykułów żywnościowych oraz obsługa kulinarna i handlowa osadzonych i osób odwiedzających, w trakcie widzeń. Nowo wybudowany budynek administracyjny pełni również funkcję wejścia do jednostki. Pierwsze piętro budynku administracyjnego zajmują biura poszczególnych działów służb wraz z doskonale wyposażonym zapleczem socjalnym dla funkcjonariuszy. W roku 2008 rozpoczęto budowę pawilonu zakwaterowania osadzonych, poczekalni dla osób odwiedzających, garaży, muru ochronnego oraz rozbudowę sieci i budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych. Budowę pawilonu zakwaterowania osadzonych zakończono w październiku 2010 roku. Dzięki zrealizowaniu zamierzonych zadań inwestycyjnych znacząco poprawiły się warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Kluczborku. Było to możliwe dzięki pozyskaniu nowych biur, rozbudowaniu zaplecza socjalnego, rozbudowaniu i unowocześnieniu infrastruktury energetycznej jednostki oraz wdrożeniu nowych rozwiązań teleinformatycznych. Dzięki rozbudowie znacząco poprawiła się również estetyka jednostki.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej