W Zakładzie Karnym w Krzywańcu karę pozbawienia wolności mogą odbywać: skazane kobiety – zakwalifikowane do wszystkich rodzajów i typów  zakładów karnych, skazani mężczyźni – zakwalifikowani do zakładu karnego typu zamkniętego lub zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. Ponadto wyodrębniony jest oddział dla tymczasowo aresztowanych kobiet, oddział terapeutyczny dla osadzonych mężczyzn uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych (podgrupy R-1/t, R-2/t) oraz oddział terapeutyczny dla skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu (podgrupy P-1/t, M-1/t, P-2/t, M-2/t, P-3/t, M-3/t). Pojemność jednostki została ustalona na 834 miejsc zakwaterowania i 32 miejsca zakwaterowania w Domu Matki i Dziecka. Osadzone i osadzeni podczas pobytu w Krzywańcu mogą korzystać ze znajdujących się w oddziałach mieszkalnych punktów bibliotecznych, świetlic, salek rekreacyjnych, sali gimnastycznej, świetlicy centralnej i boiska sportowego. Organizowane są kursy zawodowe i spotkania grupy AA i AN. Kościoły i związki wyznaniowe prowadzą działalność duszpasterską, ewangelizacyjną i wspierającą duchowo. Jednostka współdziała również z organami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współudział w wykonywaniu kary, jak również ze szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania. Opieka zdrowotna świadczona jest przez personel medyczny zatrudniony w Ambulatorium Zakładu Karnego w Krzywańcu. W miarę potrzeb osadzeni są kierowani na konsultacje również do placówek pozawięziennej służby zdrowia. Zakład Karny w Krzywańcu utworzony został w 1963r. jako zakład karny dla kobiet pierwszy raz karanych po przejęciu budynków od Wojska Polskiego. Od 1979r. na terenie jednostki znajduje się Dom Matki i Dziecka (26 miejsc). W latach 1968-1990 w przywięziennym zespole szkół zawodowych prowadzone było nauczanie. Do 1994r. istniało przywięzienne przedsiębiorstwo produkcji odzieżowej. Kompleks Zakładu obejmuje 7,8 ha (pierwotnie ponad 13 ha), zabudowa pawilonowa. W latach 2004 – 2016 prowadzone były liczne inwestycje dotyczące rozbudowy jednostki, w ramach których powstały nowe pawilony oraz dokonano wielu modernizacji istniejących juz budynków (kotłowni, kuchni, oddziałów mieszkalnych). Powstała również nowa hala produkcyjna, w której skazani pracują przy produkcji mebli tapicerowanych.

Natomiast zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Lubsku oraz Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach (poz. 294, 296 i 299) - Areszt Śledczy w Lubsku oraz Oddział Zewnętrzny w Wałowicach Aresztu Śledczego w Lubsku zostały przekształcone z dniem 1 grudnia 2018 roku w Oddział Zewnętrzny w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz Oddział Zewnętrzny w Wałowicach Zakładu Karnego w Krzywańcu. Powyższe oddziały zewnętrzne podlegają Dyrektorowi Zakładu Karnemu w Krzywańcu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej