Zakład Karny w Kwidzynie jest jednostką penitencjarną typu półotwartego, z wydzielonym oddziałem typu otwartego, gdzie karę pozbawienia wolności odbywają mężczyźni recydywiści penitencjarni.

Pojemność zakładu karnego wynosi 626 miejsc zakwaterowania.

Sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Zakładu Karnego w Kwidzynie zapewnia odpowiednio dobrana kadra licząca 144 funkcjonariuszy i 10 pracowników cywilnych
(stan na dzień 09.05.2024 r.). 

Stały i bezpośredni kontakt z osadzonymi mają przede wszystkim funkcjonariusze działu ochrony i działu penitencjarnego. W jednostce funkcjonują także inne działy: finansowy, kwatermistrzowski, ewidencji i służby zdrowia. Stałą opiekę medyczną zapewnia osadzonym ambulatorium zatrudniające lekarzy i pielęgniarki. Na terenie jednostki, jak i poza nią realizowane są specjalistyczne konsultacje lekarskie.

Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, opiera się przede wszystkim na organizowaniu pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczaniu, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych. 

Bazę kulturalno – oświatową i sportową jednostki stanowią m.in. boisko sportowe, świetlice, radiowęzeł i biblioteka. W jednostce prowadzi się również kursy przyuczające np. do zawodu montera sieci sanitarnej, kierowcy wózków jezdniowych, energetyczne z uprawnieniami SEP, brukarskie, malarskie, które gromadzą liczne grupy osadzonych. Kierunek kształcenia odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także możliwościom technicznym jakimi jednostka penitencjarna aktualnie dysponuje.

Wszyscy osadzeni przybywający do odbycia kary, są weryfikowani pod kątem możliwości zatrudnienia. Na rzecz jednostki pracują m.in.: w kuchni, przy budowie i remoncie obiektów zakładu karnego, w bibliotece, radiowęźle oraz przy pracach porządkowych. Wykonywane przez osadzonych prace na zewnątrz zakładu karnego mają charakter ogólnobudowlany, stolarski, ślusarsko-spawalniczy, montażowy, kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych.

Wieloletnia współpraca z samorządem i kontrahentami zatrudniającymi skazanych daje wszystkim stronom wiele satysfakcji i korzyści, w szczególności tych niewymiernych – wychowawczych. Prowadzone na terenie jednostki szkolenia kursowe pozwalają generować dla skazanych dodatkowe miejsca pracy. Wykorzystują w ten sposób nabytą wiedzę
i zdobywają praktykę.

Zakład Karny w Kwidzynie aktywnie poszukuje nowych miejsc pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach Służby Więziennej. Wszystkie podmioty zainteresowane zatrudnieniem skazanych w jakiejkolwiek formie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 55 645 89-00, 55 645 89 13.

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia skazanych i możliwości skorzystania z ryczałtów, dotacji i pożyczek z Funduszu Aktywizacji Zawodowej oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy znajdują się na stronie Służby Więziennej www.sw.gov.pl w zakładce Zatrudnienie osób pozbawionych wolności. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Zakład Karny w&nbspKwidzynie
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej