HISTORIA

 

Zakład Karny w Opolu Lubelskim został utworzony Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2008 roku. Za akceptacją władz resortu sprawiedliwości dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Jerzy Nikołajew podjął działania mające na celu znalezienie odpowiedniej lokalizacji pod budowę więzienia. Najkorzystniejszą ofertę złożyły władze samorządowe Opola Lubelskiego, które przekazały więziennictwu nieodpłatnie 5,6 ha terenu położonego na obrzeżach miasta.

Oficjalne otwarcie zakładu nastąpiło w dniu 5 października 2009 roku. Od dnia 12 października rozpoczęto zasiedlanie pawilonów mieszkalnych.

W dniu 3 października 2022 roku zawarta została umowa na rozpoczęcie budowy kolejnego pawilonu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

PRZEZNACZENIE I POJEMNOŚĆ

 

Jednostka jest zakładem typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodocianych z dwoma wydzielonymi oddziałami dla tymczasowo aresztowanych oraz z wydzielonym oddziałem zakładu typu półotwartego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy (wyłącznie skazani przebywający w jednostce w związku z realizacją umowy o zatrudnienie zewnętrzne). Pojemność jednostki wynosi aktualnie 627 miejsca zakwaterowania.

 

INFRASTRUKTURA i ZABEZPIECZENIA TECHNICZNO- OCHRONNE

 

Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest jedną z najnowocześniejszych jednostek penitencjarnych w Europie.  Jako zakład karny zamknięty posiada najwyższy stopień zabezpieczeń techniczno – ochronnych. Nowością na skalę krajową w momencie rozpoczęcia funkcjonowania jednostki były zabezpieczenia techniczno – ochronne, które nie przewidują posterunków uzbrojonych w linii muru ochronnego. Jednostkę wyposażono w najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie elektronicznego zabezpieczenia. W systemie zastosowano bariery mikrofalowe, czujniki wibracyjne i ciśnieniowy system GPS Plus. Rozbudowany monitoring obejmuje przeszło 400 kamer wewnętrznych i zewnętrznych, w tym kamery obrotowe oraz czujniki wykrywania telefonów komórkowych.

ODDZIAŁ TERAPEUTYCZNY

 

Od momentu utworzenia Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim w jednostce funkcjonuje oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od alkoholu. Pojemność oddziału terapeutycznego liczy 52 miejsca.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Z dniem 01 października 2009 roku Minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma powołał Zespół Szkół dla Dorosłych przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Następnie na mocy zarządzenia nr 121/2012 Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2012 roku Zespół Szkół dla Dorosłych został przekształcony w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W CKU uczy się łącznie ok. 130 osadzonych - w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ukończenie kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

 

 


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej