Oddział Zewnetrzny w Stargardzie jest jednostką podlegającą Aresztowi Śledczemu w Szczecinie. Znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego i jest zakładem karnym typu zamkniętego przeznaczonym dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:
aresztu śledczego,
zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych,
zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy,
zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.

Oddział Zewnetrzny w Stargardzie swoją powierzchnią obejmuje fragment byłego obozu dla polskich jeńców wojennych “Dulag L” (Durchgangsleger) – czyli obozu przejściowego. Obóz ten, zajmujący teren o powierzchni około 600 ha ogrodzony był drutem kolczastym z wieżami strażniczymi. Z końcem roku 1939 obóz otrzymał nazwę “Stalag II D”. Pierwsi jeńcy polscy, którzy przybyli jesienią 1939 roku zastali na pustym niemalże terenie jedynie barak kuchenny i gospodarczy, w którym mieszkała załoga obozowa. Dopiero w połowie 1940 roku polscy jeńcy zbudowali w Stalagu baraki drewniane i murowane przeznaczone dla jeńców zachodnich. Po wyzwoleniu miasta obiekty byłego obozu przejęło WP, gdyż znajdowały się na terenie poligonu. Z uwagi na małą przydatność tych obiektów Dowództwo Garnizonu wyraziło gotowość przekazania tego terenu i obiektów na potrzeby miasta. Okoliczność ta zbiegła się z faktem poszukiwania przez Więziennictwo odpowiednich obiektów na ośrodki pracy więźniów po likwidacji wielu tego typów zakładów przy górnictwie węglowym. W związku z sąsiedztwem dużego garnizonu WP, Centralne Władze Więziennictwa podjęły decyzję o wyodrębnieniu w byłym obozie, specjalnego zakładu dla skazanych wojskowych i innych służb paramilitarnych. Pod koniec 1957 roku obiekty poobozowe zostały przekazane do dyspozycji więziennictwa. Pod koniec pierwszego kwartału 1958 roku przygotowano pierwszy barak dla skazanych. W dniu 30 kwietnia 1958 roku przyjęto na ewidencję pierwszą grupę skazanych.

W Oddziale Zewnetrznym w Stargardzie funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła posiada m.in. dobrze wyposażoną pracownię komputerową. Szkoła ma upoważnienie do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Oddział Zewnetrzny w Stargardzie współpracuje ze społeczeństwem lokalnym w społecznej readaptacji osób wchodzących w konflikt z prawem. Nawiązano stałą współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Młodzieżowym Domem Kultury, Stargardzkim Centrum Kultury. Na terenie jednostki działa grupa samopomocowa anonimowych alkoholików. Prowadzone są zajęcia w ramach aktywizacji zawodowej Klubu Pracy.

Na terenie jednostki działają również różnorodne koła zainteresowań w których skazani mogą aktywnie zdobywać nowe lub rozwijać swoje umiejętności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej