zk-wlodawa_listwa2016.jpg

HISTORIA

Pod koniec lat 60-tych w krajobrazie nadbużańskiej miejscowości zaczął pojawiać się nowy, zupełnie wyróżniający się architektonicznie obiekt – zakład karny. W 1969 r. rozpoczęto pierwsze prace przy wznoszeniu żelbetonowego ogrodzenia zewnętrznego. Równocześnie z budową ogrodzenia przystąpiono do montażu pawilonu mieszkalnego oraz budynków gospodarczych. Wykonywali je głównie osadzeni z Zakładu Karnego w Chełmie pod nadzorem funkcjonariuszy tej jednostki. Na szeroką skalę rozwinęło się zatrudnienie osadzonych, przede wszystkim poza zakładem karnym. Skazani pracowali na budowach, w tartaku, przy remontach dróg, pracach porządkowych na rzecz miasta. W dniu 1 stycznia 1977 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości powołane zostało Przedsiębiorstwo Obróbki Metali przy Zakładzie Karnym we Włodawie (POMet), w którym produkowano szeroki asortyment okuć stolarki budowlanej. Dzięki temu przedsięwzięciu pracę mogło podjąć około 150 skazanych, którzy z różnych względów nie zawsze mogli być zatrudniani poza terenem zakładu karnego. Zmiany społeczno-ekonomiczne w latach 90-tych niestety spowodowały upadek firmy i jej ostateczną likwidację w 2003 r. W związku z ówczesnym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną siłę roboczą, we wrześniu 1979 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Chełmie oraz Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Lublinie została utworzona dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W ramach dalszej realizacji społecznego zapotrzebowania we wrześniu 1989 r. Minister Sprawiedliwości utworzył Technikum Mechaniczne dla Pracujących. Bardzo trudnym etapem w funkcjonowaniu zakładu był okres stanu wojennego, gdyż na podstawie art. 45 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o Stanie Wojennym również we włodawskiej jednostce powołano do istnienia ośrodek odosobnienia dla internowanych. Ośrodek funkcjonował do 26 kwietnia 1982 r., kiedy to ostatni internowani zostali wytransportowani do innych jednostek penitencjarnych. Wydarzenia te zostały upamiętnione poprzez odsłonięcie w dniu 15 grudnia 2014 r. tablicy umiejscowionej na murze jednostki.

PRZEZNACZENIE

Pierwotnie włodawska jednostka została przeznaczona dla skazanych młodocianych i odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Od 1984 r. zakład został przeznaczony dla recydywistów penitencjarnych odbywających karę w warunkach zakładu typu zamkniętego. Następne zmiany zaszły już po 2000 r., kiedy to utworzony został oddział typu półotwartego, a następnie od 2012 r. cała jednostka została przekształcona w zakład karny typu półotwartego. Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej od dnia 1 marca 2017 r. Zakład Karny we Włodawie stał się również jednostką typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Od 1 sierpnia 2022r. w jednostce funkcjonują oddziały aresztu śledczego. 

POJEMNOŚĆ

Pojemność jednostki została określona na 765 miejsc.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Od września 2012r. przy Zakładzie Karnym we Włodawie funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, które kultywuje tradycję Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego dla Pracujących. Obejmuje ono kształcenie w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych betoniarz-zbrojarz i stolarz, co wynika z zapotrzebowania na rynku pracy. 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej