DSC_0604.jpgDSC_0594.jpgDSC_1086.jpgDSC_1074.jpg

Zakład Karny w Wierzchowie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz dla  młodocianych .

W jednostce mieści się ponadto oddział dla tymczasowo aresztowanych o pojemności 35 miejsc oraz oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych na 40 miejsc (również dla młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy). Łączna pojemność zakładu wynosi 504 miejsc.
Podczas odbywania kary osadzeni mogą korzystać z szeregu zajęć kulturalno-oświatowych, readaptacyjnych oraz posług religijnych. W jednostce mieści się kaplica wraz z salką ekumeniczną, gdzie osadzeni uczestniczą w nabożeństwach , katechezach oraz posługach religijnych.  Zaplecze sportowe stanowią boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową oraz salki do ćwiczeń sportowych w oddziałach mieszkalnych wyposażone m.in. w stoły do tenisa stołowego . W kompleksie kulturalno-oświatowym mieści się biblioteka ,modelarnia przeznaczona do zajęć plastycznych i manualnych , czytelnia, oraz radiowęzeł realizujący własne audycje, telewizję wewnętrzną  oraz zespół redagujący więzienną gazetkę. Posiadamy salkę dydaktyczną oraz komputerową wyposażone w sprzęt audiowizualny i komputerowy .

W zakładzie prowadzi się oddziaływania wychowawcze m.in. poprzez realizację programów readaptacyjnych. Przeznaczone są one dla wyodrębnionych ze względu na specyfikę problemu , grup osadzonych i dotyczą m.in. profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, twórczości artystycznej, integracji z rodzinami, aktywizacji zawodowej. W jednostce systematycznie odbywają się szkolenia i kursy zawodowe oraz inne edukacyjne poszerzające wiedzę i umiejętności.

Na terenie jednostki działa Zakład Opieki Zdrowotnej świadczący podstawową opiekę medyczną oraz konsultacje specjalistyczne.
W wykonywaniu kary pozbawienia wolności jednostka współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie m.in. zatrudnienia skazanych, terapii uzależnień, działalności kulturalno-oświatowej ,edukacyjnej , religijnej i aktywizacyjnej. Systematycznie organizuje się spotkania z rodzinami osób pozbawionych wolności.

W 2015 roku oddano do użytku halę produkcyjną przeznaczoną do zatrudniania skazanych. Docelowo przewidziano około stu stanowisk pracy odpłatnej w branży meblarskiej. Zatrudnienie osadzonych realizuje się na podstawie porozumień zawartych z kontrahentami zewnętrznymi. W związku z wdrożeniem rządowego projektu zatrudniania osadzonych następuje systematyczny wzrost liczby skazanych pracujących podczas odbywania kary.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej