Oddział Zewnętrzny w Zabrzu jest jednostką typu półotwartego z oddziałem otwartym podległą bezpośrednio Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bytomiu. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Zabrzu z dniem 30 listopada 2021 roku został zniesiony Zakład Karny w Zabrzu. Jednocześnie zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie utworzenia w Zabrzu Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bytomiu z dniem 1 grudnia 2021 roku został utworzony Oddział Zewnętrzny w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu. Pojemność Oddziału Zewnętrznego wynosi 517 miejsc w oddziale półotwartym, 66 w oddziale otwartym oraz 8 miejsc w izbie chorych. Kadra liczy 111 funkcjonariuszy i 7 pracowników cywilnych. Jednostka położona jest w dzielnicy Zaborze niedaleko jednej z głównych ulic Zabrza, ulicy Wolności. Teren obejmuje powierzchnię 3,7 ha. W tej chwili jednostka składa się z 6 pawilonów mieszkalnych przeznaczonych dla osadzonych, budynku administracyjnego oraz kilku budynków pomocniczych (kuchnia, magazyny, warsztaty etc). Osadzeni mają dostęp do kaplicy, sali ekumenicznej oraz do świetlic i boisk sportowych. Poprzednią jednostkę znajdująca się na tym terenie przed przekształceniem to jest Zakład Karny w Zabrzu, Minister Sprawiedliwości powołał w maju 1973 roku. Do połowy roku 1974 trwały prace reorganizacyjne, których celem było przygotowanie jednostki do przyjęcia więźniów. Zakład przeznaczony był wówczas dla mężczyzn wtórnie karanych, do których nie miał zastosowania art. 60 k.k. z 1969 roku, a następnie skazani recydywiści, którym pozostało do odbycia kary nie więcej niż 5 lat w rygorze zasadniczym i nie więcej niż 3 lata w złagodzonym. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, Zakład Karny w Zabrzu podobnie jak inne jednostki przekształcony został w Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych, które funkcjonowały do 31 grudnia 1982 roku. Od roku 1983 roku do 30 listopada 2021 roku zakład pełnił swoją pierwotną funkcję.

Od roku 2023 w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu funkcjonuje Dział Dozoru Elektronicznego. Do zadań służbowych funkcjonariuszy wchodzących w skład tego działu należy realizacja czynności materialno-technicznych w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE), które swym zakresem obejmują w szczególności:

  • Sprawdzanie warunków technicznych do odbywania kar, środków karnych i zabezpieczających w Systemie Dozoru Elektronicznego,

  • Instalacje urządzeń monitorujących u osób objętych SDE,

  • Kontrolę prawidłowości działania środków technicznych,

  • Deinstalację urządzeń monitorujących,

  • Realizację wizyt związanych z naruszeniem warunków odbywania kary przez osoby objęte systemem.

Funkcjonariusze czynności materialno-techniczne związane z obsługą Systemu Dozoru Elektronicznego realizują u osób objętych systemem, na terenach oddalonych do 200 km od jednostki macierzystej, zachowując tym samym skuteczną reakcję w przypadku pojawienia się nowego zadania do wykonania.

Nadzór merytoryczny nad realizacją czynności wykonywanych przez Działy Dozoru Elektronicznego sprawuje Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

System Dozoru Elektronicznego jest to kontrola zachowania osoby skazanej przy użyciu środków technicznych, na mocy orzeczenia sądu lub decyzji komisji penitencjarnej.

W Systemie Dozoru Elektronicznego można kontrolować:

  • przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny),

  • bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny),

  • zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

opracowanie: mł. chor. Adam Górny, por. Daniel Prątnicki 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej