Magdalena Korneluk
Starszy Referent Działu Kwatermistrzowskiego

Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie

e - mail: Magdalena.Korneluk2@sw.gov.pl

Telefon: 22 782 71 96 35 / VoIP 6003085

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1062) o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie wyznaczył koordynatora do spraw dostępności. Do zadań koordynatora należy realizacja zadań wynikających z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności:

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie;

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3. monitorowanie działalności Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku. Wzór wniosku o zapewnienie dostępności dostępny jest w załączniku.

Wnioski i skargi ds. dostępności mogą być wnoszone za pomocą poczty elektronicznej e – mail na adres koordynatora ds. dostępności: magdalena.korneluk2@sw.gov.pl lub os_popowo@sw.gov.pl.

Można również napisać i wysłać list pocztą tradycyjną na adres ośrodka lub kontaktować się telefonicznie: 22 782 71 96 35.

Adres e-mail, a także telefon obsługiwany jest w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej