Zgodnie z  postanowieniem Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Nr 8/2011 z dnia 27.01.2011 r. wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Służby Więzienne posiadane informacje o działalności korupcyjnej w Służbie Więziennej mogą zgłaszać na wskazane dane kontaktowe Pełnomocnika. Środki komunikacji wskazane w danych kontaktowych Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji są dostępne przez całą dobę, a przekazane informacje będą przetwarzane zgodnie z zasadami anonimowości i poufności.

 

nr telefonu: 22 849-45-03


adres email: antykorupcja@sw.gov.pl

 

Ze statystyki wszczynanych postępowań karnych o tzw. przestępstwa korupcyjne (przestępstwa określone w art. 228-231 kodeksu karnego) wynika, że zarzut popełnienia takiego przestępstwa organy ścigania stawiały w ostatnich latach średnio około 10 funkcjonariuszom lub pracownikom Służby Więziennej rocznie. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, nie są to więc częste przypadki. Jednak nawet pojedyncze przypadki ujawnienia zachowań korupcyjnych wśród funkcjonariuszy lub pracowników Służby Więziennej bardzo negatywnie wpływają na wizerunek całej Służby Więziennej, dlatego też niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do całkowitego wyeliminowania tego typu zachowań i zagrożeń.

Służba Więzienna nie posiada ustawowych uprawnień do podejmowania działań operacyjnych w zakresie zwalczania korupcji. Dlatego też działania antykorupcyjne Służby Więziennej ograniczają się do analizy ujawnionych wśród funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej przypadków zachowań korupcyjnych, wypracowania rozwiązań w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i organizowania szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej z zakresu przeciwdziałania korupcji. W celu koordynacji realizacji tych zadań Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał, z dniem 1 lutego 2011 r., Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej. Do zadań pełnomocnika należy, w szczególności, organizacja szkoleń funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz koordynacja działań dotyczących wprowadzenia mechanizmów przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej. W 2011 r. pełnomocnik nawiązał współpracę z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w zakresie profilaktyki zjawiska korupcji. W ramach współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym zorganizowano szereg szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej z zakresu przeciwdziałania zjawisku korupcji. Programy szkoleń obejmują:
1) wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z problematyką przeciwdziałania korupcji, takich jak: np. korupcja w znaczeniu ogólnym i prawnym, funkcjonariusz publiczny, osoba pełniąca funkcję publiczną, korzyść majątkowa, korzyść osobista itp.;
2) omówienie form korupcji w znaczeniu prawnym;
3) omówienie najczęściej spotykanych zachowań korupcyjnych;
4) przedstawienie prawnych konsekwencji zachowań korupcyjnych;
5) przedstawienie sposobów zachowania się w sytuacji korupcyjnej;
6) omówienie prawnych i instytucjonalnych możliwości ścigania korupcji w Polsce.
Szkolenia te prowadzą funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dotychczas szkoleniami objęto około 500 wytypowanych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej ze wszystkich jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej uruchomił elektroniczną skrzynkę pocztową o adresie: antykorupcja@sw.gov.pl, za pośrednictwem której można zgłaszać przypadki zachowań korupcyjnych lub zagrożeń korupcyjnych występujących w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Przedmiotowa elektroniczna skrzynka pocztowa działa w oparciu o niżej określone zasady:
1) informacje na skrzynkę antykorupcyjną może przekazać każdy funkcjonariusz lub pracownik Służby Więziennej, a także każda inna osoba, która posiada informacje dotyczące zaistnienia zdarzeń lub zagrożeń korupcyjnych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;
2) każde zgłoszenie będzie podlegać ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym;
3) dostęp do informacji zgłaszanych za pośrednictwem skrzynki antykorupcyjnej jest ograniczony jedynie do Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej;
4) jeżeli wiadomość przekazana na skrzynkę antykorupcyjną dotyczyć będzie informacji o możliwości popełnienia czynu wypełniającego znamiona przestępstwa, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej powiadomi o tym niezwłocznie Dyrektora Generalnego SW, w celu podjęcia czynności, o których mowa w art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego;
5) każda informacja zgłoszona na skrzynkę antykorupcyjną, będzie sprawdzana pod kątem, czy dokonane zgłoszenie nie jest działaniem wymierzonym jedynie w celu zdyskredytowania osób, których dotyczy zgłoszenie;
6) osoba zgłaszająca informację na skrzynkę antykorupcyjną może zastrzec pozostanie osobą anonimową; w takim przypadku Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej podejmie działania zmierzające do anonimizacji zgłoszenia (pozbawienia zgłoszenia danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia oraz cech pozwalających na identyfikację tożsamości takiej osoby, w celu uniemożliwienia identyfikacji osoby dokonującej zgłoszenia i miejsca jej zatrudnienia); odnosi się to, w szczególności, do informacji przekazywanych do komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, a także do innych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, które będą współpracować z Pełnomocnikiem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej w celu wyjaśnienia sprawy;
7) informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, jak i podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, a także w przyszłości;
8) osoba zgłaszająca za pośrednictwem skrzynki antykorupcyjnej informację dotyczącą wystąpienia zagrożenia korupcyjnego lub zdarzenia o znamionach korupcji może żądać od Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej powiadomienia jej o sposobie wykorzystania przekazanych informacji.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej uruchomił telefoniczną linię antykorupcyjną o numerze: 22 8494503, za pośrednictwem której można zgłaszać przypadki zachowań korupcyjnych lub zagrożeń korupcyjnych występujących w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Przedmiotowa linia telefoniczna działa w oparciu o niżej określone zasady:
1) informacje na telefoniczną linię antykorupcyjną może przekazać każdy funkcjonariusz lub pracownik Służby Więziennej, a także każda inna osoba, która posiada informacje dotyczące zaistnienia zdarzeń lub zagrożeń korupcyjnych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;
2) każde zgłoszenie będzie podlegać ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym;
3) dostęp do informacji zgłaszanych za pośrednictwem telefonicznej linii antykorupcyjnej jest ograniczony jedynie do Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej;
4) jeżeli przekazana wiadomość dotyczyć będzie informacji o możliwości popełnienia czynu wypełniającego znamiona przestępstwa, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej powiadomi o tym niezwłocznie Dyrektora Generalnego SW, w celu podjęcia czynności, o których mowa w art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego;
5) każda informacja zgłoszona na telefoniczną linię antykorupcyjną, będzie sprawdzana pod kątem, czy dokonane zgłoszenie nie jest działaniem wymierzonym jedynie w celu zdyskredytowania osób, których dotyczy zgłoszenie;
6) osoba zgłaszająca informację na telefoniczną linię antykorupcyjną może zastrzec pozostanie osobą anonimową; w takim przypadku Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej podejmie działania zmierzające do anonimizacji zgłoszenia (pozbawienia zgłoszenia danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia oraz cech pozwalających na identyfikację tożsamości takiej osoby, w celu uniemożliwienia identyfikacji osoby dokonującej zgłoszenia i miejsca jej zatrudnienia); odnosi się to, w szczególności, do informacji przekazywanych do komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, a także do innych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, które będą współpracować z Pełnomocnikiem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej w celu wyjaśnienia sprawy;
7) informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, jak i podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, a także w przyszłości;
8) osoba zgłaszająca za pośrednictwem telefonicznej linii antykorupcyjnej informację dotyczącą wystąpienia zagrożenia korupcyjnego lub zdarzenia o znamionach korupcji może żądać od Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej powiadomienia jej o sposobie wykorzystania przekazanych informacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej