W więziennictwie od 2012 roku, wprowadzono nowe sposoby postępowania dotyczące sprawców przemocy, przebywających w izolacji penitencjarnej a ubiegających się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Funkcjonariusze, którzy, sporządzają opinie o skazanych z art. 207 kk., do wniosków o udzielnie warunkowego przedterminowego zwolnienia, składają także propozycje do sądu penitencjarnego o to, by w sytuacji udzielenia takiego zwolnienia, nałożyć obowiązek uczestniczenia w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w warunkach wolnościowych, jeżeli nie zostali oni objęci takimi oddziaływaniami w warunkach izolacji penitencjarnej. W ww. opiniach, wskazuje się konkretne adresy miejsc, gdzie sprawca może znaleźć dla siebie ofertę pomocy już po opuszczeniu więzienia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej