FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg

POWER 2014-2020

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Status projektu: w trakcie realizacji

Okres realizacji: 2016 - 2021

Wartość całkowita Projektu: 132 249 773,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109, 27 zł

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

W ciągu pięciu lat, w zakładach karnych i aresztach śledczych, zostanie przeszkolonych ponad 48 tys. więźniów, kobiet i mężczyzn w ramach zawodów, które pozwolą na ich zatrudnienie zarówno w trakcie odbywania kary, jak i po opuszczeniu zakładu karnego. Projekt jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych i będzie dynamicznie do nich dostosowywany. Ponadto stanowi on uzupełnienie Rządowego Programu Pracy Więźniów. Osoby pozbawione wolności będą kształcić się m.in. w zawodach ogólnobudowlanych, gastronomicznych, zagospodarowania terenów zielonych, opiekuna osoby niepełnosprawnej, fryzjera, szwacza, spawacza, florysty oraz w zakresie obsługi wózków widłowych.

Projekt zakłada, że 56 % absolwentów kursów podejmie zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, które będzie miało charakter zarówno odpłatny np.: na rzecz kontrahentów zewnętrznych jak również nieodpłatny np.: na rzecz samorządów terytorialnych. Realizacja projektu przygotuje skazanych także do podjęcia pracy w halach produkcyjnych, powstających w zakładach karnych.

Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, a także nabędą umiejętności społeczne m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp. W projekcie wsparcie otrzymają skazani dobrowolnie zgłaszający się do udziału (z wyjątkiem osób, które po opuszczeniu więzienia będą pobierały emeryturę lub rentę), spełniający kryteria:

  • posiadający nieodległy termin końca odbywania kary pozbawienia wolności (nie więcej niż 2 lata) lub nie więcej niż 2 lata do nabycia uprawnień formalnych pozwalających do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z pozostałej części kary;
  • zainteresowane nabyciem, podniesieniem bądź zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych;
  • posiadający pozytywną opinię właściwej Komisji Penitencjarnej w zakresie możliwości udziału w projekcie.

Wsparciem w pierwszej kolejności będą objęci skazani nie posiadający żadnego wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Zaniedbania w wykształceniu, długoletnie bezrobocie, często długoterminowe wyroki powodują u osadzonych odrealnienie na rynku pracy. Blisko połowa skazanych posiada wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, co stawia tą grupę osób w złej sytuacji na rynku pracy. Wsparciem objęte też będą osoby niepełnosprawne oraz osoby posiadające wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe, a nie pracujące dotychczas w wyuczonych profesjach.

Realizacja projektu zwiększy szanse na aktywne zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej, w tym na rynku pracy. Przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w grupie osób, które opuściły zakłady karne ze względu na fakt, iż beneficjenci projektu posiadać będą umiejętności odpowiadające w większym zakresie na potrzeby pracodawców.

Oficjalna strona internetowa poświęcona programowi: https://www.power.gov.pl/

Harmonogramy szkoleń w poszczególnych Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej.

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Olsztyn

OISW Białystok

OISW Poznań

OISW Łódź

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Wrocław

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej