Rozmiar: 321.6 kB
Rozmiar: 310.2 kB
Rozmiar: 318.3 kB
Rozmiar: 396.0 kB
Rozmiar: 265.6 kB
Ustawa o Służbie Więziennej Rozmiar: 1.2 MB

Fundusz Pomocowy Służby Więziennej

Fundusz utworzony został w ramach „Programu Ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej oraz Ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci SW 5.0”, podpisany w Warszawie w dniu 7 listopada 2018 r. pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeniowym na Życie S.A. oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Pakiet grupowych ubezpieczeń został przygotowany i wdrożony przez brokera ubezpieczeniowego firmę MENTOR S.A. z Torunia, która obsługuje Program ubezpieczeń dla funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów Służby Więziennej. Środki finansowe tworzące Fundusz pochodzą z wypłaconego przez ubezpieczyciela udziału w zyskach (dywidendy), obliczonego według formuł zawartych w postanowieniach Programu, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od lokat terminowych, ustanowionych ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Funduszem zgodnie z Regulaminem, zarządza Komisja , w skład której wchodzi po trzech przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Obsługę administracyjną Funduszu zapewnia Dyrektor Generalny Służby Więziennej, natomiast obsługę finansową Funduszu Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW. Komisja realizuje swoje cele poprzez udzielanie pomocy finansowej funkcjonariuszom, pracownikom, emerytom i rencistom Służby Więziennej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w związku:

•z leczeniem i rehabilitacją;

•z zakupem leków, specjalistycznych protez, sprzętu rehabilitacyjnego, itp.;

•ze szczególnie uzasadnionym przypadkiem, wynikającym z indywidualnych zdarzeń losowych;

•z finansowaniem wypoczynku dla dzieci z rodzin posiadających niskie dochody, organizowanego wspólnie przez organy NSZZFiPW oraz kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

1 Podstawą ubiegania się o pomoc z Funduszu jest przystąpienie do określonego w Regulaminie pakietu ubezpieczenia PZU Życie S.A.Pomoc finansowa udzielana jest m.in. na wniosek osoby uprawnionej, która zobowiązana jest dołączyć do wniosku oryginały lub kopie dokumentów świadczących o aktualnej sytuacji uprawnionego, potwierdzających zaistniałe zdarzenie upoważniające do ubiegania się o pomoc, w szczególności: zaświadczenia lekarskie, protokół powypadkowy, opisana dokumentacja medyczna oraz potwierdzenie poniesionych kosztów związanychz tym zdarzeniem,tj. opisane imienne faktury i rachunki (paragony nie są potwierdzeniem wydatku, akceptowanym przez Komisję Zarządzającą Funduszem Pomocowym).

2 Przyznana przez Komisję pomoc udzielana jest w formie zapomogi finansowej, a przyznane środki przekazywane są przelewem bankowym na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. Decyzja Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku, przesyłana jest w formie pisemnej na adres wnioskodawcy, wskazany we wniosku. Pomoc finansowa z Funduszu, nie ma charakteru obligatoryjnego i nie może być przedmiotem roszczenia, bowiem decyzja Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Płatnikiem pomocy jest Zarząd Główny NSZZFiPW. Osoby uprawnione do ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu mogą przesyłać wnioski wraz z dokumentacją, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej Komisja Zarządzająca Funduszem Pomocowym Służby Więziennej ul. Rakowiecka 37a; 02 – 521 Warszawa. Treść Regulaminu, a także wniosek o przyznanie pomocy finansowej dostępnesą na:

a) stronie internetowej NSZZFiPW www.nszzfipw.org.plw zakładce Menu Główne/Fundusze/Fundusz Pomocowy Służby Więziennej;

b) stronie internetowej Służby Więziennej www.sw.gov.plw zakładce Służba Więzienna/Prawo/Fundusz Pomocowy Służby Więziennej;

c)stronie intranetowej Służby Więziennej w zakładce „Biuro Kadr i Szkolenia/Działalność socjalna/Fundusz Pomocowy Służby Więziennej”.

 

Wszelkich informacji udziela:

mjr Anna Prociuk-Papińska

Tel. 22 640 83 66

Email: anna.prociuk-papinska@sw.gov.pl

 

Komunikat.jpg

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej