Kodeks karny wykonawczy nie wyróżnia sprawców przemocy domowej jako odrębnej kategorii skazanych, wymagających stosowania określonych środków oddziaływania, poza wymienionymi w art. 67 § 3 kkw. Jednak więziennictwo jako istotny podmiot polityki społecznej państwa wykonuje szereg zadań wynikających z innych ustaw, w tym programów krajowych. Jednym z nich jest Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Według danych statystycznych gromadzonych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, rocznie przez wszystkie zakłady karne i areszty śledcze przechodzi ok. 11 000 osadzonych, wobec których wykonywane są orzeczenia z art. 207 kk. Stanowi to średnio ok. 10% wszystkich osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej