Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. Z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy:

Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora: administratorem w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu jest Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław, telefon: +48 71 327 26 00, e-mail: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

1) art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz obowiązku zapewnienia ładu i porządku na terenie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej;

2) art. 24 ust. 1-4 ustawy z dnia 9 kwietna 2010 r. o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z art. 1 pkt 1 ustawy, tj. rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar pozbawienia wolności, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności, w celu realizacji ustawowych zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 9 kwietna 2010 r. o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo do żądania sprostowania,

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Państwa zgody. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Służbie Więziennej niektóre przetwarzane przez Administratora dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu i osoby zastępującej:

por. Piotr Polanowski

osoba zastępująca:

por. Piotr Twardowski

 

ul. Kleczkowska 35

50-211 Wrocław

e-mail: iod_1_wroclaw@sw.gov.pl

telefon: 71 32 72 600

faks: 71 32 91 772

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA PUBLICZNA

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO"), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław, e-mail: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl, tel. 71 32 72 600 w zakresie realizowanych zadań.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu możliwy jest pod adresem e-mail: iod_1_wroclaw@sw.gov.pl.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przekazanych w przesłanym wniosku o udzielenie informacji publicznej, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w postaci rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a jego podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z realizacją art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w celach archiwalnych w interesie publicznym na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rozpoznaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej lub przesłania korespondencji w odpowiedzi na przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej, ich podanie lub uzupełnienie będzie wymagane, stosownie do wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257). W takim przypadku ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
  6. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3), w tym również obowiązków archiwizacyjnych w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej