.

mjr Piotr Dembiński
e-mail: piotr.dembinski@sw.gov.pl
tel. 89 532 87 25
Fax:89 532 87 46

Audiodeskrypcja

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Zakład Karny w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej: https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-barczewie

Data publikacji strony internetowej SW: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji SW: 2018-01-01

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 

Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

 

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 17.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Zakładu Karnego w Barczewie, ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo, prosimy o kontakt z Piotrem Stankiewiczem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk_barczewo@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 532 87 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Zakładu Karnego w Barczewie:

Budynek Zakładu Karnego w Barczewie jest usytuowany w Barczewie przy ul. Klasztornej 7. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się około 600 m od Zakładu Karego w Barczewie.

Na terenie Zakładu Karnego w Barczewie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Nie ma możliwości przemieszczania się z psem asystującym. Do jednostki prowadzą dwa wejścia. Pierwsze od ulicy Klasztornej drugie od ulicy Grottgera. Wejście do jednostki dla odwiedzających osoby pozbawione wolności oraz osób wykonujących czynności związane z odbywaniem kary pobawienia wolności/tymczasowego aresztowania odbywa się od ul. Grottgera. Wejście wyposażone jest w podjazd dla wózka inwalidzkiego. Pomieszczenia sali widzeń w budynku 11A gdzie odbywają się widzenia nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek 11A, do którego dojście jest od ul. Grottgera wyposażony jest w poczekalnię  dla osób odwiedzających wraz z toaletą przystosowaną dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W budynku również występuje schodołaz dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Pozostałe budynki nie są dostosowane dla osób o szczególnych potrzebach. W budynkach na terenie jednostki nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej