Email: zk_chelm@sw.gov.pl

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Chełmie

osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Zakładu Karnego w Chełmie, ul. Kolejowa 112;

telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu: 82 562 14 76 lub 82 562 14 55;

za pośrednictwem faxu pod numerem: 82 565 35 57;

pocztą elektroniczną pod adresem: zk_chelm@sw.gov.pl ;

za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;

zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej w odnośnikach do poszczególnych obszarów informacji.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Na terenie Zakładu Karnego w Chełmie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.

Dojazd do Zakładu Karnego w Chełmie:

Budynek Zakładu Karnego w Chełmie znajduje się przy ulicy Kolejowej 112, bezpośrednio przy stacji PKP Chełm Główny. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską linia: 1, 8, 9, 11 do dworca PKP Chełm Główny następnie pieszo ok. 350 m 5 minut pieszo. Bezpośrednio przy zakładzie karnym znajduje się dwa wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność i oznakowanie budynku

Osoby z niepełnosprawnością proszone są o korzystanie z wejścia, oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym oraz wejścia na salę widzeń od strony parkingu. Przy wejściach do jednostki znajdują się domofony ułatwiające kontakt z administracją jednostki. Przy wejściu głównym do jednostki znajduje się tablica informacyjna, zawierająca szczegółowe informacje.

Koordynatorem do spraw dostępności Zakładu Karnego w Chełmie jest:

chor. Damian Kazanowski,

e-mail: damian.kazanowski@sw.gov.pl

telefon: +48 82 562 14 76

por. Wojciech Gmiter, nr 

e-mail: wojciech.gmiter@sw.gov.pl.

telefon: +48 82 562 14 55,

Plik łatwy do odczytania Rozmiar: 9.5 kB

INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
Zakład Karny w Chełmie znajduje się przy ulicy Kolejowej 112 w Chełmie.
Jest aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, poleceniami, wytycznymi i regulaminami oraz pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.

Dyrektor Generalny wykonuje zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia, a w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych więziennictwa wykonuje zadania głównego dysponenta środków budżetu państwa w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

Koordynatorem do spraw dostępności Zakładu Karnego w Chełmie jest:

chor. Damian Kazanowski,

e-mail: damian.kazanowski@sw.gov.pl

telefon: +48 82 562 14 76

por. Wojciech Gmiter, nr 

e-mail: wojciech.gmiter@sw.gov.pl.

telefon: +48 82 562 14 55,

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.sw.gov.pl

Administratorem stron internetowych Zakładu Karnego w Chełmie jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Zakład Karny w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność zamieszczanych informacji na stronie internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w ramach posiadanych uprawnień nadanych przez CZSW w Warszawie. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie działają skróty klawiaturowe.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Odpowiedzialnym za zarządzanie stroną internetową i jej dostępnością

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest chor. Damian Kazanowski, nr telefonu: 82 562 14 76, adres e-mail: damian.kazanowski@sw.gov.pl; por. Wojciech Gmiter, nr telefonu: 82 562 14 55, adres e-mail: wojciech.gmiter@sw.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Dojazd do Zakładu Karnego w Chełmiej:
Budynek Zakładu Karnego w Chełmie znajduje się przy ulicy Kolejowej 112, bezpośrednio przy stacji PKP Chełm Główny. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską linia: 1, 8, 9, 11do dworca PKP Chełm Głównynastępnie pieszo ok. 350 m 5 minut pieszo. Bezpośrednio przy zakładzie karnym znajduje się dwa wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepłenosprawnych.

Na terenie Zakładu Karnego w Chełmie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI
Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny w Chełmie oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Chełmie. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności:

chor. Damian Kazanowski,

e-mail: damian.kazanowski@sw.gov.pl
telefon: +48 82 562 14 76

por. Wojciech Gmiter, nr 

e-mail: wojciech.gmiter@sw.gov.pl.

telefon: +48 82 562 14 55,

INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
Zakład Karny w Chełmie znajduje się przy ulicy Kolejowej 112 w Chełmie.
Jest aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, poleceniami, wytycznymi i regulaminami oraz pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.

Dyrektor Generalny wykonuje zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia, a w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych więziennictwa wykonuje zadania głównego dysponenta środków budżetu państwa w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.


 

DLA OSÓB Z TRUDNOŚCIAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Chełmie:

  • osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Zakładu Karnego w Chełmie tj. Chełm, ul. Kolejowa 112;

  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu: 82 562 14 76 lub 82 562 14 55;

  • za pośrednictwem faxu pod numerem: 82 5653557;

  • pocztą elektroniczną pod adresem: zk_chelm@sw.gov.pl;

  • za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;

  • zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Email: zk_chelm@sw.gov.pl

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Chełmie

osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Zakładu Karnego w Chełmie, ul. Kolejowa 112;

telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu: 82 562 14 76 lub 82 562 14 55;

za pośrednictwem faxu pod numerem: 82 565 35 57;

pocztą elektroniczną pod adresem: zk_chelm@sw.gov.pl ;

za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;

zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej w odnośnikach do poszczególnych obszarów informacji.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Na terenie Zakładu Karnego w Chełmie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.

Dojazd do Zakładu Karnego w Chełmie:

Budynek Zakładu Karnego w Chełmie znajduje się przy ulicy Kolejowej 112, bezpośrednio przy stacji PKP Chełm Główny. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską linia: 1, 8, 9, 11 do dworca PKP Chełm Główny następnie pieszo ok. 350 m 5 minut pieszo. Bezpośrednio przy zakładzie karnym znajduje się dwa wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność i oznakowanie budynku

Osoby z niepełnosprawnością proszone są o korzystanie z wejścia, oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym oraz wejścia na salę widzeń od strony parkingu. Przy wejściach do jednostki znajdują się domofony ułatwiające kontakt z administracją jednostki. Przy wejściu głównym do jednostki znajduje się tablica informacyjna, zawierająca szczegółowe informacje.


Koordynatorem do spraw dostępności Zakładu Karnego w Chełmie jest:

 

chor. Damian Kazanowski,

e-mail: damian.kazanowski@sw.gov.pl

telefon: +48 82 562 14 76

 

por. Wojciech Gmiter, nr 

e-mail: wojciech.gmiter@sw.gov.pl.

telefon: +48 82 562 14 55,


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej