Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-glogowie

Zakład Karny w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Służby Więziennej Jednostka Zakład Karny w Głogowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają opisów dla osób z niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego dla osób niedowidzących i niewidzących.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, brak możliwości zastosowania rozwiązań, Jednostka jest użytkownikiem strony a nie jej administratorem, zgłoszono do jednostki nadrzędnej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-14.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kpt. Paweł Rybka, Pawel.Rybka@sw.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 83 73 581 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

            Wejście na teren jednostki Zakład Karny w Głogowie znajduje się przy ulicy Lipowej 21, 67-200 Głogów. Przed Zakładem znajduje się parking brak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Wejście do jednostki z poziomu terenu bramą koloru niebieskiego. Przy bramie znajduje się biuro przepustek, który posiada domofon  w celu ułatwienia skontaktowania  się z funkcjonariuszem pełniącego służbę w biurze przepustek, gdzie dokonywana jest weryfikacja dokumentów  i zgoda na wejście na teren jednostki.  Wchodząc petent udaje się do budynku kontroli w którym poddawany jest kontroli, za pomocą bramki  i urządzeń do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. W budynku znajdą się również  szafki depozytowe na telefony i rzeczy osobiste.  Przejścia i dojścia do budynku bez barier architektonicznych. Dostęp do pomieszczeń budynku administracyjnego z barierami, budynek piętrowy. Brak urządzeń (schodowłaz, winda) umożliwiających dostanie się na poszczególne pietra administracji. Komunikacja między petentem a funkcjonariuszem administracji odbywa się w  budynku wielofunkcyjnym znajdującym się przy budynku kontroli. Przejścia, dojścia i dojazdy bez barier. W budynku wielofunkcyjnym na jednym z drzwi zewnętrznych znajduje się tabliczka graficzna z informacją o pomieszczeniu z toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Dostęp do budynku w którym są udzielane widzenia  odbywa się po terenie płaskim utwardzonym. Przy wejściu do budynku znajduje się stopień, brak pochylni.

            Na terenie Zakładu Karnego obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Jednostka nie posiada urządzeń wspomagających osoby słabosłyszące typu wzmacniacze FM, pętlę indukcyjne.

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny w Głogowie oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Głogowie. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

 

Koordynator dostępności - zespół

 

kpt. Paweł Rybka

e-mail: pawel.rybka@sw.gov.pl

telefon: +48 76 837 35 81

 

chor. Bolesław Harla

e-mail: boleslaw.harla@sw.gov.pl

telefon: +48 76 837 35 68

 

chor. Edyta Trznadel

e-mail: edyta.trznadel@sw.gov.pl

telefon: +48 76 837 35 53

 

st. szer. Krzysztof Dziechciarz

e-mail: krzysztof.dziechciarz@sw.gov.pl

telefon: +48 76 837 35 59

 

szer. Małgorzata Sobków

e-mail: malgorzata.sobkow@sw.gov.pl

telefon: +48 76 837 35 75

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności Rozmiar: 451.9 kB

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Głogowie:

•  osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 w siedzibie Zakładu Karnego w Głogowie ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów

•  telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 76 834-29-01

•  za pośrednictwem faxu pod numerem: 76 835-80-88

•  pocztą elektroniczną pod adresem: zk_glogow@sw.gov.pl

•  za pośrednictwem strony internetowej: https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-glogowie

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Dojazd do Zakładu Karnego w Głogowie:

Zakładu Karnego w Głogowie znajduje się przy ulicy Lipowej 21, 67-200 Głogów

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności" (wzór - Załącznik nr 1).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

 • złożyć osobiście w Zakładzie Karnym w Głogowie, biuro przepustek-interesanci zewnętrzni, wychowawcy-osoby pozbawione wolności.
 • wysłać pocztą na adres: Zakład Karny w Głogowie, ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów
 • wysłać drogą elektroniczną na adres: zk_glogów@sw.gov.pl

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej