Email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl


Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Hrubieszowie

• osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Zakładu Karnego w Hrubieszowie, ul. Nowa 64;

• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu: 84 696 69 00;

• za pośrednictwem faxu pod numerem: 84 696 33 54;

•pocztą elektroniczną pod adresem: zk_hrubieszow@sw.gov.pl ;

• za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;

• zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej w odnośnikach do poszczególnych obszarów informacji.


Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu.


Dojazd do Zakładu Karnego w Hrubieszowie:

Budynki Zakładu Karnego w Hrubieszowie znajdują się przy ulicy Nowej 64.  Przed jednostką znajdują się dwa wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.


Dostępność i oznakowanie budynku

Osoby z niepełnosprawnością proszone są o korzystanie z wejścia, przy biurze przepustek od strony ul. Nowej. Przy wejściu znajduję się domofon ułatwiający kontakt z administracją jednostki. Przy wejściu głównym do jednostki znajduje się tablica informacyjna, zawierająca szczegółowe informacje.


Koordynatorem do spraw dostępności Zakładu Karnego w Hrubieszowie jest:

sierż. Przemysław Dejneka

e-mail: Przemyslaw.Dejneka@sw.gov.pl

tel:84 696 69 00

Koordynator dostępności – zespół

Przewodniczący zespołu:

sierż. Przemysław Dejneka

e-mail: przemyslaw.dejneka@sw.gov.pl

telefon: 84 696 69 14

 

Członkowie:

kpt. Magda Skardecka

e-mail: magda.skardecka@sw.gov.pl

telefon: 84 696 69 36

 

st. chor. Arkadiusz Buzian

e-mail: arkadiusz.buzian@sw.gov.pl

telefon: 84 696 69 16

 

mł. chor. Anna Malinowska-Niszta

e-mail: anna.malinowska-niszta@sw.gov.pl

telefon: 84 696 69 31

Deklaracja dostępności dla strony internetowej

https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-hrubieszowie

Zakład Karny w Hrubieszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: strona internetowa Służby Więziennej Okręg Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Filmy i zdjęcia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają opisów alternatywnych dla osób niedowidzących i niewidzących.

 

Zakład Karny jest użytkownikiem strony, a nie jej administratorem.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w zakładce: Koordynator dostępności, pod wymienione numery telefonów i adresy mailowe. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wzór wniosku znajduje się w zakładce: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 84 696 69 00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, a także sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren Zakładu Karnego znajduje się przy ul. Nowa 64, 22-500Hrubieszów. Na parkingu przed budynkiem, po prawej stronie od wejścia oraz przy bramie głównej wydzielone są i oznakowane dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wejście znajduje się na tzw. niskim parterze. Z lewej strony stojąc frontem do wejścia znajduje się domofon, ułatwiający kontakt z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek.

Na biurze przepustek dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Osoba ubiegająca się o wstęp zobowiązana jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Przejście następuje drogą, na której znajdują się zabezpieczenia techniczno – ochronne, wolne od pionowych i poziomów barier architektonicznych. Za biurem przepustek idąc korytarzem w prawo znajduje się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na obowiązujący system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.

 

Interesanci przyjmowani są w wyznaczonym przez kierownika jednostki pomieszczeniu, we wcześniej uzgodnionym terminie.

 

Aplikacje mobilne

Zakład Karny w Hrubieszowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Wniosek o zapewnienie dostępności Rozmiar: 65.5 kB
Skarga na brak dostępności Rozmiar: 60.5 kB
Deklaracja dostępności - tekst maszynowy Rozmiar: 15.3 kB
Informacja w zakresie działalności - tekst maszynowy Rozmiar: 13.2 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej