mł. chor. Tomasz Balkowski

Zastępca Kierownika Działu Kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Iławie 

Adres: 14-200 Iława

             ul. 1 Maja 14

tel. 89 644 53 31

email: Tomasz.Balkowski@sw.gov.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ

https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-ilawie

Zakład Karny w Iławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej SW: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji SW: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk_ilawa@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 649 45 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika praw obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Zakładu Karnego w Iławie:

Budynek Zakładu Karnego w Iławie jest usytuowany w Iławie przy ul. 1 Maja 14. Stacja PKP Iława Główna oraz dworzec autobusowy są oddalone o 1 km, najbliższy przystanek autobusowy o 130 m znajduje się przy ul. 1 Maja.

Na terenie Zakładu Karnego w Iławie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Nie ma możliwości przemieszczania się z psem asystującym. Do jednostki prowadzą dwa wejścia. Pierwsze od ulicy 1 Maja drugie od ulicy Gdańskiej obok parkingu. Wewnątrz znajdują się cztery budynki o trzech kondygnacjach, osiem o dwóch kondygnacjach oraz pięć  jednokondygnacyjnych. Wejście do jednostki dla odwiedzających osoby pozbawione wolności od strony ul. Gdańskiej wyposażone jest w podjazd dla wózka inwalidzkiego. Pomieszczenia sali widzeń dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozostałe budynki nie są dostosowane dla osób o szczególnych potrzebach.

 

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

 

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej