Koordynator do spraw dostępności w Zakładzie Karnym w Koronowie:

major Joanna Maćkowiak

specjalista ds. BHP Zakładu Karnego w Koronowie

tel. (52) 326-45-52

e-mail: joanna.mackowiak@sw.gov.pl

 

Dostępność cyfrowa i komunikacyjno-informacyjna:

major Piotr Wojcieszonek

Kierownik Działu Ewidencji

e-mail: piotr.wojcieszonek@sw.gov.pl

młodszy chorąży Mateusz Giełażyn

Kierownik Działu Informatyki i Łączności

e-mail: mateusz.gielazyn@sw.gov.pl

 

 

Zakład Karny w Koronowie zobowiązuje się zapewnić rozwiązania, które pozwolą osiągnąć jednostce standardy dostępności w myśl ustawy o dostępności z 19 lipca 2019 r. w zakresie:

- dostępności architektonicznej,

- dostępności cyfrowej,

- dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonego audytu zewnętrznego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Zakładzie Karnym w Koronowie.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynki Zakładu Karnego w Koronowie znajdują się przy ul. Bydgoskiej 27 oraz przy ul. Klasztornej. Wejście na teren zakładu karnego typu zamkniętego od ul. Bydgoskiej. Wejście na teren Oddziału Zewnętrznego w Koronowie od ul. Klasztornej. Brak jest możliwości bezpośredniego dojazdu do zakładu karnego komunikacją publiczną. Najbliży przystanek autobusowy PKS znajduję się przy ul. Paderewskiego 23. Przed Zakładem Karnym w Koronowie znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Zakładu Karnego w Koronowie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza SW z uwagi na system ochrony obiektu.

Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Zakład Karny w Koronowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących,

- na stronie działają skróty klawiaturowe,

- nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk_koronowo@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 382 09 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika praw obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA

Zakład Karny w Koronowie posiada możliwość komunikacji telefonicznej, poprzez pocztę elektroniczną a na pisemną prośbę instytucja ma możliwość zatrudnienia tłumacza języka migowego.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej